Aan­meld­for­mu­lier

Via het onder­staande for­mu­lier kun je je aan­mel­den voor een cur­sus of workshop.

Om het for­mu­lier te kun­nen ver­stu­ren moe­ten alle vel­den inge­vuld zijn en het vakje “ik ga akkoord…” aan­ge­vinkt. Het veld ‘Opmer­kin­gen’ is vrijblijvend.
  Alge­mene voorwaarden

  Lees voor­dat je het inschrijf­for­mu­lier ver­stuurt even de alge­mene voor­waar­den door. Inschrij­ving kan alleen door hier­mee akkoord te gaan.

  Beta­ling

  Bij inschrij­ving doe je een aan­be­ta­ling van € 50,- , dan word je toe­ge­voegd aan de deel­ne­mers­lijst. Inschrij­ving is op volg­orde van aan­be­ta­ling. Het res­te­rende bedrag betaal je bin­nen twee weken na ont­vangst van de fac­tuur en voor aan­vang van de cur­sus. Beta­ling in ter­mij­nen is soms ook moge­lijk; infor­meer hier gerust naar.

  Annu­le­ring

  Bij onvol­doende inschrij­ving (min­der dan 6 cur­sis­ten) kan de workshop/cursus gean­nu­leerd wor­den; in dat geval wordt het les­geld vol­le­dig teruggestort.

  Res­ti­tu­tie

  • Bij afmel­ding voor deel­name bin­nen 14 dagen na inschrij­ving (tot 2 weken vóór de workshop/cursus) wordt het cur­sus­geld vol­le­dig teruggestort.
  • Vanaf twee weken voor aan­vang  van de work­shop wordt de helft van het vol­le­dige bedrag in reke­ning gebracht.
  • Vanaf één week voor aan­vang van de work­shop wordt het vol­le­dige bedrag in reke­ning gebracht.
  • Er wor­den geen annu­le­rings­kos­ten in reke­ning gebracht als er sprake is van een onvoor­ziene annu­le­rings­re­den, bij­voor­beeld bij over­lij­den, ziekte, andere baan. Dit bepa­len we in overleg.
  • Mocht je niet kun­nen komen, dan mag je ook zelf voor ver­van­ging zor­gen! Je deel­na­me­be­ves­ti­ging is over­draag­baar, maar laat dit even weten.

  Aan­spra­ke­lijk­heid

  Deel­name aan een cursus/workshop is voor eigen risico. Inkt­wit aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tu­eel let­sel of schade, bij­voor­beeld verf­vlek­ken op kleren.

  Rech­ten

  Het ver­strekte work­shop­ma­te­ri­aal wordt eigen­dom van de cur­sist, maar de rech­ten van het intel­lec­tu­ele eigen­dom van de work­shop en het work­shop­ma­te­ri­aal lig­gen bij  Inkt­wit. Zon­der toe­stem­ming van Inkt­wit is het niet toe­ge­staan work­shop­ma­te­ri­aal open­baar te gebrui­ken of te verveelvoudigen.