Aanmeldformulier

Via het onder­staande formu­lier kun je je aanmel­den voor een cursus of workshop.

Om het formu­lier te kunnen verstu­ren moeten alle velden inge­vuld zijn en het vakje “ik ga akkoord…” aange­vinkt. Het veld ‘Opmer­kin­gen’ is vrijblijvend.  Algemene voorwaarden

  Lees voor­dat je het inschrijf­for­mu­lier verstuurt even de alge­mene voor­waar­den door. Inschrij­ving kan alleen door hier­mee akkoord te gaan.

  Betaling

  Als je je inschrijft voor een cursus of work­shop, dan krijg je van mij een beves­ti­ging en daar­mee sta je op een voor­lo­pige lijst. Ik stuur je de factuur ruim vante­vo­ren, je kunt daar een aanbe­ta­ling op doen van € 50,- , of in één keer het hele bedrag beta­len. Met je beta­ling is je deel­name defi­ni­tief. Als er een reste­rend bedrag is, dat graag beta­len voor aanvang van de cursus. Beta­ling in termij­nen is in over­leg ook moge­lijk; infor­meer hier gerust naar.

  Annulering

  Bij onvol­doende inschrij­ving (minder dan 6 cursis­ten) kan de workshop/cursus gean­nu­leerd worden; in dat geval wordt het lesgeld volle­dig terug­ge­stort. Mocht je zelf willen annu­le­ren, doe dat dan zo snel moge­lijk, dan komt jouw plek beschik­baar voor een andere deelnemer.

  Restitutie

  • Bij afmel­ding voor deel­name tot 14 dagen voor de start van de workshop/cursus) wordt het cursus­geld volle­dig teruggestort.
  • Vanaf twee weken voor aanvang  van de work­shop wordt de helft van het volle­dige bedrag in reke­ning gebracht.
  • Vanaf één week voor aanvang van de work­shop wordt het volle­dige bedrag in reke­ning gebracht.
  • Er worden geen annu­le­rings­kos­ten in reke­ning gebracht als er sprake is van een over­lij­den in de fami­lie, ziekte, of andere baan.
  • Mocht je niet kunnen deel­ne­men aan een cursus of work­shop, dan kun je in over­leg ook zelf voor vervan­ging zorgen.

  Aansprakelijkheid

  Deel­name aan een cursus/workshop is voor eigen risico. Inkt­wit aanvaardt geen aanspra­ke­lijk­heid voor even­tu­eel letsel of schade, bijvoor­beeld verf­vlek­ken op kleren.

  Rechten

  Het verstrekte work­shop­ma­te­ri­aal wordt eigen­dom van de cursist, maar de rech­ten van het intel­lec­tu­ele eigen­dom van de work­shop en het work­shop­ma­te­ri­aal liggen bij  Inkt­wit. Zonder toestem­ming van Inkt­wit is het niet toege­staan work­shop­ma­te­ri­aal open­baar te gebrui­ken of te verveelvoudigen.