bedrijfsworkshops

Bedrijfsworkshops

Inkt­wit verzorgt illu­stra­tie­work­shops en team­buil­ding voor bedrij­ven. Illu­stra­tie is een leuke en speelse manier om je collega’s op een andere manier te leren kennen. Leer bijvoor­beeld in korte tijd werken met pen en inkt en aqua­rel­verf en niet alleen zullen de resul­ta­ten je verba­zen maar ook is de combi­na­tie van tekst en beeld veel­zeg­gend; hier­mee kun je bijvoor­beeld iets te weten komen over elkaars waar­den en hoe die aanslui­ten bij de visie van het team. Maar ook voor gewoon een gezel­lige jaar­af­slui­ting of afscheids­mid­dag is illu­stra­tie heel geschikt. De work­shops worden geheel op maat gemaakt en kunnen plaats­vin­den in het bedrijf of op het terrein van Lijm en Cultuur, waar ook de moge­lijk­heid is voor een heer­lijke lunch. Neem contact op via het contact­for­mu­lier of tele­fo­nisch om de moge­lijk­he­den te bespreken. 

illustratie voorbeeld
illustratie voorbeeld
illustratie voorbeeld

Voor de TU Delft gingen we bijvoor­beeld aan de slag met teke­nen a la Charlie Mackesy. De deel­ne­mers schre­ven van tevo­ren een dialoog die ze tijdens een bijeen­komst van 2,5 uur illu­streer­den. In korte tijd leren werken met flexi­bele kroon­tjes­pen en de combi­na­tie van inkt en aqua­rel leverde veel plezier, verras­sende resul­ta­ten en inspi­ra­tie op.

‘Wat was vandaag leuk en goed! Mijn collega, zelf oorspron­ke­lijk juf en nu onder­wijs­kun­dige, zei dat ze kon zien dat je lang docent was geweest (mooi compli­ment als zij dat zegt!). Door de mooie opbouw in het programma, de tijds­lijn, de instruc­ties die soms meer op het affect waren en soms meer tech­nisch waren. Het was echt heel fijn. Dank je wel!’

Feed­back TU Delft

illustratie voorbeeld
illustratie voorbeeld
workshop illustratie