Aan­dach­tig tekenen

De eerst­vol­gende cur­sus start op 13 okto­ber 2021

“The right side of the brain doesn’t have a good sense of time and doesn’t com­pre­hend what is meant by “was­ting time” as does the good, sen­si­ble left side of the brain…The right brain seems to regard the thing as-it-is, at the pre­sent moment of the pre­sent; see­ing things for what they sim­ply are, in all of their awesome, fas­ci­na­ting com­plexity” “Dra­wing on the Right side of the Brain”, Betty Edwards

Teke­nen in een aan­dach­tige, rus­tige, gecon­cen­treerde sfeer. Of je nu een tafel tekent om ver­kor­ting te oefe­nen, een papie­ren zak om scha­duw te oefe­nen, of een mens om expres­sie en hou­ding te oefe­nen, het begint alle­maal met kij­ken. Je ver­bin­den met wat je ziet en dan met je hand je oog vol­gen… Ieder­een kan het leren en het is ook nog eens heel leuk om te doen. Met een uit­zicht hoog over de daken en alleen het geluid van houts­kool op papier, of een kwast in het water, en de stad om je heen. 

Andrew Wyeth

Danny Gre­gory

Rem­brandt

Deze aan­dach­tige manier van teke­nen heb ik in Neder­land vaak gemist. Toen ik 18 was, kreeg ik op een Ame­ri­kaanse uni­ver­si­teit voor het eerst seri­eus teken­les, en daar was dat heel gewoon: gecon­cen­treerd maar toch ook gezel­lig omdat ieder­een met zoveel ple­zier met het­zelfde bezig is. Ik vind het leuk dat ik dit nu in mijn eigen ate­lier kan aan­bie­den. Ik zorg voor een omge­ving waar je zon­der oor­deel en met waar­de­ring voor de schoon­heid van de din­gen, kan genie­ten van de een­voud van tekenen.

We gaan stil­le­vens teke­nen, elkaar, mee­ge­no­men bloe­men, plan­ten, objec­ten, bro­den, land­schap­pen of gebou­wen bui­ten en even­tu­eel (naar behoefte) model teke­nen.… Kortom alles wat op dat moment inspi­reert en je helpt bij een vol­gende leer­stap of teken­wens. Je oefent alle aspec­ten van het teke­nen naar de waar­ne­ming: ver­kor­ting, per­spec­tief, scha­duw en con­trast, ver­hou­din­gen meten, com­po­si­tie, oog-hand coör­di­na­tie, etc. We wer­ken met pot­lood, aqua­rel­pot­lood, aqua­rel­verf, gou­a­che, houts­kool en inkt. Mate­ri­aal is inbe­gre­pen, maar eigen favo­riet mate­ri­aal mee­ne­men is natuur­lijk ook moge­lijk. We han­gen regel­ma­tig werk op zodat we elkaar kun­nen ver­tel­len wat ons opvalt en waarom dat mooi of interessant is.

Gior­gio Morandi

Luc Tuy­mans

Song Hyun Sook

De inspi­ra­tie­bron­nen voor deze cur­sus zijn o.a. Betty Edwards, Danny Gre­gory, Andrew Wyeth, Song Hyun Sook, Rem­brandt, Luc Tuy­mans en Gior­gio Morandi. Betty Edwards heeft een methode ont­wik­keld om ieder­een die naar de waar­ne­ming wil leren teke­nen in korte tijd grote spron­gen te hel­pen maken. Danny Gre­gory voegt daar ‘lang­zaam-teke­nen’ aan toe: je oog en hand oefe­nen om in het hier-en-nu een vorm met aan­dacht en zon­der haast te vol­gen. Kun­ste­naars zoals Rem­brandt en Morandi omdat ze prach­tige voor­beel­den geven van aan­dach­tig gete­kende, alle­daagse din­gen en de schoon­heid daarvan. 

Data en tijden

De cur­sus start 2x per jaar en vindt twee­we­ke­lijks plaats op de woens­dag­avond. Er wordt reke­ning gehou­den met school­va­kan­ties.
Je kan in deze cur­sus altijd op je eigen niveau teke­nen, dus als je het hele jaar wil deel­ne­men, of later in wil stap­pen kan dat ook.

Data8 woens­dag­avon­den twee­we­ke­lijks vanaf 13 okto­ber 2021:
13 en 27 okto­ber, 10 en 24 novem­ber, 8 en 22 decem­ber, 12 en 26 janu­ari. Tus­sen­tijds instro­men is moge­lijk, er is nog plek
Start 2e groep: 9 febru­ari 2022
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 6
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 295 (vrij­ge­steld van BTW)

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, of een cur­sus over een bepaalde peri­ode in de kunst­ge­schie­de­nis. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!