Aan­dach­tig tekenen

De eerst­vol­gende cur­sus start op 15 september 2023

“The right side of the brain doesn’t have a good sense of time and doesn’t com­pre­hend what is meant by “was­ting time” as does the good, sen­si­ble left side of the brain…The right brain seems to regard the thing as-it-is, at the pre­sent moment of the pre­sent; see­ing things for what they sim­ply are, in all of their awesome, fas­ci­na­ting complexity” 

“Dra­wing on the Right side of the Brain”, Betty Edwards

In deze cur­sus teken je ‘naar de waar­ne­ming’ met veel aan­dacht en genie­tend van de schoon­heid van wat je ziet. Of je nu een tafel in per­spec­tief tekent, of de scha­duw op een plant, of de glans op een appel, het begint alle­maal met kij­ken. Je ver­bin­den met wat je ziet en dan met je hand je oog vol­gen… Ieder­een kan het leren en het is ook nog eens heel leuk om te doen. 

aandachtig tekenen
aandachtig tekenen
aandachtig tekenen

Genie­ten van de een­voud van teke­nen, zon­der oor­deel en met veel ple­zier… Daar gaat het in deze cur­sus om! We gaan stil­le­vens teke­nen, mee­ge­no­men bloe­men, plan­ten, objec­ten, bro­den, en wat ons nog meer inspi­reert in het gebouw, of bui­ten bij mooi weer. Je oefent ver­schil­lende aspec­ten van teke­nen naar de waar­ne­ming: ver­kor­ting, per­spec­tief, scha­duw en con­trast, ver­hou­din­gen, com­po­si­tie, oog-hand coör­di­na­tie, etc. We wer­ken met pot­lood, aqua­rel­pot­lood, aqua­rel­verf, gou­a­che, houts­kool en inkt. Mate­ri­aal is inbe­gre­pen, maar eigen favo­riet mate­ri­aal mee­ne­men is natuur­lijk ook moge­lijk. De inspi­ra­tie­bron­nen voor deze cur­sus zijn o.a. Betty Edwards, Danny Gre­gory, Andrew Wyeth, Song Hyun Sook, Rem­brandt, Luc Tuy­mans en Gior­gio Morandi.

Erva­ring van een deelnemer:

De cur­sus ‘Aan­dach­tig Teke­nen’ was voor mij een heer­lijk rust­punt in de week: even alleen met teke­nen bezig zijn, met prach­tige mate­ri­a­len, in een fijn ate­lier onder bege­lei­ding van een kun­dig docent. Xan­dra liet ons erva­ren hoe het was om anders te kij­ken naar voor­wer­pen (alleen naar de scha­duw kij­ken bv), of om anders te teke­nen (bv met je lin­ker­hand). Ook pro­beer­den we aller­lei tech­nie­ken en kon­den we aan­ge­ven wat we graag nog wil­den leren. Wat ik zelf heel pret­tig vond, was dat het niet belang­rijk was of je goed kon teke­nen, het ging om het teke­nen zelf. We keken naar de bij­zon­dere din­gen die opvie­len in elkaars werk en onder­tus­sen groei­den je vaar­dig­he­den van­zelf met de tips en tech­nie­ken en gewoon door te ‘doen’.

Yvonne

Gior­gio Morandi

Luc Tuy­mans

cursus aandachtig tekenen

Rem­brandt

Data en tijden

De cur­sus start 2x per jaar op de vrij­dag­och­tend. Tij­dens school­va­kan­ties is er geen les. Je kan in deze cur­sus altijd op je eigen niveau teke­nen, dus het maakt niet uit hoe­veel teken­er­va­ring je hebt.

Data8 vrij­dag­och­ten­den vanaf 15 september 2023
Tijd9.30 – 12 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 295 (incl. BTW)