Ate­lier och­ten­den om vrij te werken

Afwis­se­lend op woens­dag­och­tend en donderdagochtend

De ate­lier och­ten­den zijn ont­staan op ver­zoek van cur­sis­ten die graag aan de slag blij­ven met teke­nen en illu­stre­ren en daar thuis niet mak­ke­lijk toe komen, of het leuk vin­den om samen te wer­ken! Tij­dens deze och­ten­den is het ate­lier beschik­baar voor (ex-)cursisten die vrij wil­len teke­nen of illu­stre­ren. Er is plek voor maxi­maal vijf deel­ne­mers per och­tend. Je mag gebruik maken van de ruimte en van de mate­ri­a­len, er is thee (kof­fie graag zelf mee­ne­men) en natuur­lijk kun je ook gebruik maken van het keu­ken­tje. Er is geen bege­lei­ding (ik ben op deze och­ten­den zelf ook aan het illu­stre­ren en ben dus nadruk­ke­lijk niet in de rol van docent of faci­li­ta­tor) maar we kun­nen elkaar natuur­lijk wel hel­pen met feed­back en inspi­ra­tie. Kortom, een pret­tige plek om samen aan de slag te gaan, met goede mate­ri­a­len en een inspi­re­rende bibli­o­theek vol voorbeelden. 

atelier ochtenden
atelier ochtenden
atelier ochtenden

Je kunt je aan­mel­den door een appje te stu­ren op de maan­dag van de week waarin je wil komen. Ik laat je dan weten of er plek is die week en stuur je een tik­kie. Werk­tij­den zijn van 9.30 – 13.00 op de woens­dag­och­tend (in de even weken) of de don­der­dag­och­tend (in de one­ven weken). Het is de bedoe­ling dat we samen star­ten tus­sen 9.30 en 10.00, en dat ieder­een om 10.00 aan de slag is. Je kan dus niet op je eigen tijd bin­nen­lo­pen. Eer­der stop­pen is geen probleem.

Data en tijden

DataWoens­dag­och­ten­den (even weken)
Don­der­dag­och­ten­den (one­ven weken)
Tijd10.00 – 13.00 uur, 
inloop vanaf 9.30
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten15 euro per keer