Marit Törn­qvist

Cur­sus kinder­boeken illustratie

De eerst­vol­gende cur­sus start op 11 janu­ari 2022

Ieder­een is wel­kom bij deze cur­sus, zon­der uit­zon­de­ring. We over­leg­gen goed hoe we omgaan met elkaar zodat ieder­een zich vei­lig voelt. Mocht het door coron­a­maat­re­ge­len echt onmo­ge­lijk zijn om de cur­sus door te laten gaan dan krijg je naar keuze je geld terug of de moge­lijk­heid deel te nemen op een later moment. Aar­zel dus niet om je in te schrij­ven, wees welkom!

In deze cur­sus gaan we aan de slag met het illu­stre­ren van kinder­boeken. Hoe wer­ken tekst en illu­stra­tie samen? Welk ‘ver­haal’ ver­telt je illu­stra­tie? Je leert veel ver­schil­lende teken- en illu­stra­tie­tech­nie­ken aan de hand van beroemde illu­stra­to­ren zoals Quen­tin Blake, Marit Törn­qvist, Jon Klas­sen, Shaun Tan en Isa­belle Arse­nault. Ik heb in mijn ate­lier een rijk­dom aan kinder­boeken en mate­ri­a­len om ons door te laten inspi­re­ren! We wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van per­so­na­ges, com­po­si­tie, kleur­pa­let en sto­ry­board. Los­jes leren teke­nen met pen en inkt en aqua­rel, een illu­stra­tie opbou­wen in lagen, wer­ken met sja­blo­nen, het komt alle­maal aan bod. Waar­bij jouw cre­a­tieve pro­ces cen­traal staat!

Jon Klas­sen

Quen­tin Blake

Marit Tor­n­q­vist

Er is in deze cur­sus veel ruimte voor inter­ac­tie en dif­fe­ren­ti­a­tie. Of je nu al mid­den in een eigen pro­ject zit of voor het eerst illu­streert, als je graag met elkaar en van elkaar leert en van teke­nen houdt dan ben je hier op je plek. Je kan ervoor kie­zen aan illu­stra­ties voor een eigen ver­haal te wer­ken, of een bestaande tekst te illu­stre­ren. Je werkt, naast een hele­boel pro­beer­sels en schet­sen en stu­dies, toe naar ten­min­ste één uit­ge­werkte illustratie.

cursus kinderboeken illustratie
cursus

Erva­rin­gen van deelnemers

De cur­sus kinder­boeken illu­stra­tie is een hele gezel­lige en uit­da­gende cur­sus. Xan­dra weet als geen ander hoe ze een ont­span­nen sfeer kan cre­ë­ren waarin ieder­een kan mee­doen onge­acht je teken skills. De les­sen bie­den veel leuke opdrach­ten, maar zijn ook open genoeg, zodat je met eigen ideeën en plan­nen kunt komen. Xan­dra weet heel veel van illu­stra­tie en ze denkt graag met je mee en helpt je ver­der te komen met je werk. Ik heb onwijs geno­ten van de bij­een­kom­sten en ik ben enorm enthou­si­ast geraakt van illu­stra­tie, echt een aanrader!

Sofie

 

Ik heb erg geno­ten van de cre­a­tieve uit­da­gin­gen die deze les­sen bie­den. De onge­dwon­gen sfeer, Xandra’s per­soon­lijke en faci­li­te­rende aan­pak en ken­nis en de feed­back van­uit de groep heb­ben daar enorm aan bij­ge­dra­gen. Tij­dens de cur­sus ben ik in aan­ra­king geko­men met ver­schil­lende tech­nie­ken en mate­ri­a­len, vaak ook onder­steund met voor­beel­den, van hoe pro­fes­si­o­nele illu­stra­to­ren (zoals Vic­to­ria Turn­bull, Alexis Dea­con of Jon Klas­sen) dit dage­lijks aanpakken.

Pret­tig is dat de cur­sus plaats geeft aan ieders indi­vi­du­ele cre­a­tieve pro­ces; ieder­een kan zijn of haar eigen kant op. Door ver­schil­lende korte (groeps) ‘opwarm’ oefe­nin­gen aan het begin van de les kom je in aan­ra­king met hoe andere deel­ne­mers een bepaalde opdracht oppak­ken: erg inzich­te­lijk en leer­zaam. Kortom een erg leuke en uit­da­gende cur­sus waar veel te leren valt en waar je mooie kinder­boeken illu­stra­ties maakt…

Jeroen

Data en tijden

De cur­sus start 3x per jaar op de dinsdagavond.

Data11 dins­dag­avon­den vanaf 11 janu­ari 2022:
11, 18, en 25 janu­ari, 1, 8, 15 en 22 febru­ari, 8, 15, 22 en 29 maart
Start: 11 janu­ari 2022
Start vol­gende groep: 5 april 2022
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersmaxi­maal 7
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 395 (vrij­ge­steld van BTW).
Het is moge­lijk om in ter­mij­nen betalen.

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!