Marit Tor­n­q­vist

Cur­sus kinder­boeken illustratie

De eerst­vol­gende cur­sus start op 7 september 2021

In deze cur­sus gaan we aan de slag met het illu­stre­ren van kinder­boeken en wat daar­bij komt kij­ken. Hoe wer­ken tekst en illu­stra­tie samen? Welk ‘ver­haal’ ver­telt je illu­stra­tie? We wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van per­so­na­ges, com­po­si­tie, kleur­pa­let en sto­ry­board. In mijn ate­lier staat een col­lec­tie kinder­boeken van bekende illu­stra­to­ren zoals Quen­tin Blake, Marit Törn­qvist, Jon Klas­sen, Shaun Tan en Isa­belle Arse­nault. Aan de hand van hun werk expe­ri­men­te­ren we met ver­schil­lende tech­nie­ken en mate­ri­a­len. Quen­tin Blake is bij­voor­beeld een echte inspi­ra­tor op het gebied van los­jes teke­nen met pen en inkt en aqua­rel, ter­wijl iemand als Marit Törn­qvist een expert is in het gebruik van mixed media en laag op laag werken. 

Jon Klas­sen

Quen­tin Blake

Marit Tor­n­q­vist

Er is in deze cur­sus veel ruimte voor inter­ac­tie en dif­fe­ren­ti­a­tie. Of je nu al mid­den in een eigen pro­ject zit of voor het eerst illu­streert, als je graag met elkaar en van elkaar leert en van teke­nen houdt dan ben je hier op je plek. Je kan ervoor kie­zen aan illu­stra­ties voor een eigen ver­haal te wer­ken, of een bestaande tekst te illu­stre­ren. Je werkt, naast een hele­boel pro­beer­sels en schet­sen en stu­dies, toe naar ten­min­ste één uit­ge­werkte illustratie.

Data en tijden

De cur­sus start 3x per jaar op de dinsdagavond.

Data10 dins­dag­avon­den vanaf 7 september 2021
(uit­ge­zon­derd de herfstvakantie):
7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 26 okto­ber, 2, 9 en 16 novem­ber – deze groep zit vol, je kan wel al inschrij­ven voor januari
Start tweede groep: 11 janu­ari 2022
Start derde groep: 5 april 2022
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemers6–8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 395 (vrij­ge­steld van BTW).
Het is moge­lijk om in ter­mij­nen betalen.

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!