Marit Törn­qvist

Cur­sus kinderboekenillustratie

De eerst­vol­gende cur­sus start op 13 september 2022

In deze cur­sus gaan we aan de slag met het illu­stre­ren van kinder­boeken. Hoe wer­ken tekst en illu­stra­tie samen? Welk ‘ver­haal’ ver­telt je illu­stra­tie? Je leert veel ver­schil­lende teken- en illu­stra­tie­tech­nie­ken aan de hand van beroemde illu­stra­to­ren zoals Quen­tin Blake, Marit Törn­qvist, Jon Klas­sen, Shaun Tan en Isa­belle Arse­nault. Ik heb in mijn ate­lier een rijk­dom aan kinder­boeken en mate­ri­a­len om ons door te laten inspi­re­ren. We wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van per­so­na­ges, com­po­si­tie, kleur­pa­let en sto­ry­board. Los­jes leren teke­nen met pen en inkt en aqua­rel, een illu­stra­tie opbou­wen in lagen, wer­ken met sja­blo­nen, het komt alle­maal aan bod. Waar­bij jouw cre­a­tieve pro­ces cen­traal staat!

Jon Klas­sen

Quen­tin Blake

Marit Tor­n­q­vist

Er is in deze cur­sus veel ruimte voor inter­ac­tie en dif­fe­ren­ti­a­tie. Of je nu al mid­den in een eigen pro­ject zit of voor het eerst illu­streert, als je graag met elkaar en van elkaar leert en van teke­nen houdt dan ben je hier op je plek. In de eer­ste helft van de cur­sus maak je aller­lei illu­stra­ties om de ver­schil­lende tech­nie­ken te oefe­nen. In de tweede helft ont­wik­kel je je eigen per­so­na­ges en werk je toe naar ten­min­ste één uit­ge­werkte illu­stra­tie bij een eigen ver­haal of bestaand tekst­frag­ment. Hier­door krijg je de gele­gen­heid om in het cre­a­tieve pro­ces van illu­stra­tie te dui­ken met een kof­fer vol illu­stra­tie­tech­nie­ken… Heel leer­zaam en super­leuk om te doen. De cur­sus is klein­scha­lig, gezel­lig en inspirerend.

kinderboekenillustratie
kinderboekenillustratie
kinderboekenillustratie

Wat biedt deze cur­sus je:

  • Veel aan­dacht voor jouw pro­ces in een kleine groep
  • Wer­ken met zeer uit­ge­breide illu­stra­tie mate­ri­a­len van hoge kwaliteit
  • Veel ver­schil­lende illu­stra­tie­tech­nie­ken op jouw eigen niveau
  • Inspi­ra­tie uit een bibli­o­theek vol kinder­boeken met werk van beroemde illustratoren
  • Iedere week een inspi­ra­tie mail vol inter­views met illu­stra­to­ren en ach­ter­gron­den uit de praktijk
  • Een fijne plek: het ate­lier bij Lijm en Cul­tuur wordt door de deel­ne­mers als heel pret­tig en inspi­re­rend ervaren
  • Een goede opbouw waar­door je in korte tijd veel leert en je gren­zen kan ver­leg­gen op een speelse manier
  • Bege­lei­ding van een erva­ren docent en coach; en vooral een illu­stra­tie enthou­si­as­te­ling die staat te sprin­gen om al het moois uit de kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie wereld te delen!
  • Een extra zater­dag­mid­dag om (opti­o­neel) aan je ein­d­il­lu­stra­tie te werken

Erva­rin­gen van deelnemers

De cur­sus kinder­boeken illu­stra­tie is een hele gezel­lige en uit­da­gende cur­sus. Xan­dra weet als geen ander hoe ze een ont­span­nen sfeer kan cre­ë­ren waarin ieder­een kan mee­doen onge­acht je teken skills. De les­sen bie­den veel leuke opdrach­ten, maar zijn ook open genoeg, zodat je met eigen ideeën en plan­nen kunt komen. Xan­dra weet heel veel van illu­stra­tie en ze denkt graag met je mee en helpt je ver­der te komen met je werk. Ik heb onwijs geno­ten van de bij­een­kom­sten en ik ben enorm enthou­si­ast geraakt van illu­stra­tie, echt een aanrader!

Sofie

Ik heb erg geno­ten van de cre­a­tieve uit­da­gin­gen die deze les­sen bie­den. De onge­dwon­gen sfeer, Xandra’s per­soon­lijke en faci­li­te­rende aan­pak en ken­nis en de feed­back van­uit de groep heb­ben daar enorm aan bij­ge­dra­gen. Tij­dens de cur­sus ben ik in aan­ra­king geko­men met ver­schil­lende tech­nie­ken en mate­ri­a­len, vaak ook onder­steund met voor­beel­den, van hoe pro­fes­si­o­nele illu­stra­to­ren (zoals Vic­to­ria Turn­bull, Alexis Dea­con of Jon Klas­sen) dit dage­lijks aanpakken.

Pret­tig is dat de cur­sus plaats geeft aan ieders indi­vi­du­ele cre­a­tieve pro­ces; ieder­een kan zijn of haar eigen kant op. Door ver­schil­lende korte (groeps) ‘opwarm’ oefe­nin­gen aan het begin van de les kom je in aan­ra­king met hoe andere deel­ne­mers een bepaalde opdracht oppak­ken: erg inzich­te­lijk en leer­zaam. Kortom een erg leuke en uit­da­gende cur­sus waar veel te leren valt en waar je mooie kinder­boeken illu­stra­ties maakt.

Jeroen

Ate­lier Inkt­wit is een warme en vei­lige plek. Het onder­zoe­ken van het werk van bekende illu­stra­to­ren laat je erva­ren hoe­veel vrij­heid het kan geven om juist met zo’n voor­beeld te begin­nen, bij de fijne ‘opwarm’-opdrachten is het altijd een ver­ras­sing hoe­veel ver­schil­lende uit­kom­sten een schijn­baar sim­pele vraag kan ople­ve­ren en ver­der is er gewoon alle ruimte om te doen wat voor jou pas­send is – en alle mate­ri­a­len om dat ook te ver­ken­nen. Ple­zier in het illu­stre­ren staat voorop, en ach­teraf kijk je ver­rast naar het resul­taat daarvan.

Wytske

Bij Xan­dra de cur­sus kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie gevolgd; ik was er altijd al in geïn­te­res­seerd en door de cur­sus heb ik dui­de­lijk gekre­gen (ook door de ach­ter­grond infor­ma­tie) wat voor het maken van der­ge­lijke teke­nin­gen nodig is. Wat we op pret­tige wijze geleerd heb­ben kan ik nu gebrui­ken om een eigen wijze door te ontwikkelen.

Ernst

Goed door­dachte cur­sus waarin je met veel ver­schil­lende tech­nie­ken in aan­ra­king komt. Elke week krijg je per mail infor­ma­tie om je ken­nis uit te brei­den. Je kunt wer­ken aan kleine en grote pro­jec­ten, met de moge­lijk­heid in een ver­volg cur­sus door te groeien. De sfeer is ont­span­nen en cre­a­tief, een fijne groeps­grootte om nieuwe men­sen met dezelfde belang­stel­ling te leren kennen. 

Anneloes

Data en tijden

De cur­sus start 3x per jaar op de dins­dag­avond. Op de zater­dag voor­af­gaand aan de laat­ste les is er voor wie wil een extra werk­mid­dag om je illu­stra­tie af te maken tus­sen 13 en 17 uur.

Data11 dins­dag­avon­den vanaf 13 september 2022:
13, 20 en 27 sept; 4, 11 en 18 okt; 8, 15, 22 en 29 nov; 6 decem­ber (geen les op 25 okto­ber en 1 novem­ber). De extra zater­dag­mid­dag valt op 26 november.
Start: 13 september 2022
Deze groep is vol, inschrij­ven is moge­lijk voor janu­ari of april.
Start vol­gende groep: 10 janu­ari 2023
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersmaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 495 (incl. BTW). Als je in ter­mij­nen wil beta­len, neem gerust con­tact op!