Marit Törn­qvist

Kinderboeken Illustratie

Eerst­vol­gende cursus start op 10 september 2024

In deze cursus gaan we aan de slag met het illu­stre­ren van kinder­boe­ken. Hoe werken tekst en illu­stra­tie samen? Welk ‘verhaal’ vertelt je illu­stra­tie? Je leert veel verschil­lende teken- en illu­stra­tie­tech­nie­ken aan de hand van beroemde illu­stra­to­ren zoals Quen­tin Blake, Marit Törn­qvist, Jon Klas­sen, Shaun Tan en Isabelle Arse­nault. Ik heb in mijn atelier een rijk­dom aan kinder­boe­ken en mate­ri­a­len om ons door te laten inspi­re­ren. We werken aan de ontwik­ke­ling van perso­na­ges, compo­si­tie, kleur­pa­let en story­board. Losjes leren teke­nen met pen en inkt en aqua­rel, een illu­stra­tie opbou­wen in lagen, werken met sjablo­nen, het komt alle­maal aan bod. Waar­bij jouw crea­tieve proces centraal staat!

Jon Klassen

Quentin Blake

Marit Tornqvist

Er is in deze cursus veel ruimte voor inter­ac­tie en diffe­ren­ti­a­tie. Of je nu al midden in een eigen project zit of voor het eerst illu­streert, als je graag met elkaar en van elkaar leert en van teke­nen houdt dan ben je hier op je plek. In de eerste helft van de cursus maak je aller­lei illu­stra­ties om de verschil­lende tech­nie­ken te oefe­nen. In de tweede helft ontwik­kel je je eigen perso­na­ges en werk je toe naar tenmin­ste één uitge­werkte illu­stra­tie bij een eigen verhaal of bestaand tekst­frag­ment. Hier­door krijg je de gele­gen­heid om in het crea­tieve proces van illu­stra­tie te duiken met een koffer vol illu­stra­tie­tech­nie­ken… Heel leer­zaam en super­leuk om te doen. De cursus is klein­scha­lig, gezel­lig en inspi­re­rend. In de vernieuwde cursus is nog meer tijd en bege­lei­ding om te oefe­nen met de rijk­dom aan moge­lijk­he­den en daarin je eigen weg te vinden.

kinderboekenillustratie
kinderboekenillustratie
kinderboekenillustratie

Wat biedt deze cursus je:

  • Veel aandacht voor jouw proces in een kleine groep
  • Werken met zeer uitge­breide illu­stra­tie mate­ri­a­len van hoge kwaliteit
  • Veel verschil­lende illu­stra­tie­tech­nie­ken op jouw eigen niveau
  • Inspi­ra­tie uit een bibli­o­theek vol kinder­boe­ken met werk van beroemde illustratoren
  • Iedere week een inspi­ra­tie mail vol inter­views met illu­stra­to­ren en achter­gron­den uit de prak­tijk; je leert de ‘wereld van illu­stra­tie’ gron­dig kennen
  • Een fijne plek: het atelier bij Lijm en Cultuur wordt door de deel­ne­mers als heel pret­tig en inspi­re­rend ervaren
  • Een goede opbouw waar­door je in korte tijd veel leert en je gren­zen kan verleg­gen op een speelse manier
  • Bege­lei­ding van een erva­ren docent en coach; en vooral een illu­stra­tie enthou­si­as­te­ling die staat te sprin­gen om al het moois van kinderboekenillu­stratie te delen!
  • Werk­mid­da­gen om te oefe­nen met de geleerde tech­nie­ken en om aan je eind­il­lu­stra­tie te werken

NB: in deze cursus oefe­nen we natuur­lijk met het teke­nen van aller­lei perso­na­ges; maar omdat daar­voor veel oefe­ning en tijd nodig is, hebben deel­ne­mers soms behoefte aan extra verdie­ping of basis­ken­nis op dat gebied. Bijvoor­beeld omdat je hier onze­ker over bent, niet weet waar je moet begin­nen, of omdat je hier nog meer je eigen stijl in wil ontwikkelen.

Mijn online cursus ‘Speels illu­stre­ren: Perso­na­ges Teke­nen’ kan dan een mooie aanvul­ling zijn! Je kan deze cursus op je eigen tempo volgen: als voor­be­rei­ding op de live cursus of na afloop als verdie­ping. Of zelfs tege­lij­ker­tijd, ook dat kom ik tegen. Het sluit mooi op elkaar aan. Als je deel­neemt aan de cursus Kinderboekenillu­stratie krijg je 15 % korting op de online cursus. Voor vragen hier­over, neem gerust contact op!

Erva­rin­gen van deelnemers

De cursus kinder­boe­ken illu­stra­tie is een hele gezel­lige en uitda­gende cursus. Xandra weet als geen ander hoe ze een ontspan­nen sfeer kan creë­ren waarin ieder­een kan meedoen onge­acht je teken skills. De lessen bieden veel leuke opdrach­ten, maar zijn ook open genoeg, zodat je met eigen ideeën en plan­nen kunt komen. Xandra weet heel veel van illu­stra­tie en ze denkt graag met je mee en helpt je verder te komen met je werk. Ik heb onwijs geno­ten van de bijeen­kom­sten en ik ben enorm enthou­si­ast geraakt van illu­stra­tie, echt een aanrader!

Sofie

Bedankt voor je leuke, fijne lessen. Jij maakte elke dins­dag weer één van de leuk­ste dagen van de week.

Roos

Ik heb erg geno­ten van de crea­tieve uitda­gin­gen die deze lessen bieden. De onge­dwon­gen sfeer, Xandra’s persoon­lijke en faci­li­te­rende aanpak en kennis en de feed­back vanuit de groep hebben daar enorm aan bijge­dra­gen. Tijdens de cursus ben ik in aanra­king geko­men met verschil­lende tech­nie­ken en mate­ri­a­len, vaak ook onder­steund met voor­beel­den, van hoe profes­si­o­nele illu­stra­to­ren (zoals Victo­ria Turn­bull, Alexis Deacon of Jon Klas­sen) dit dage­lijks aanpakken.

Pret­tig is dat de cursus plaats geeft aan ieders indi­vi­du­ele crea­tieve proces; ieder­een kan zijn of haar eigen kant op. Door verschil­lende korte (groeps) ‘opwarm’ oefe­nin­gen aan het begin van de les kom je in aanra­king met hoe andere deel­ne­mers een bepaalde opdracht oppak­ken: erg inzich­te­lijk en leer­zaam. Kortom een erg leuke en uitda­gende cursus waar veel te leren valt en waar je mooie kinder­boe­ken illu­stra­ties maakt.

Jeroen

Atelier Inkt­wit is een warme en veilige plek. Het onder­zoe­ken van het werk van bekende illu­stra­to­ren laat je erva­ren hoeveel vrij­heid het kan geven om juist met zo’n voor­beeld te begin­nen, bij de fijne ‘opwarm’-opdrachten is het altijd een verras­sing hoeveel verschil­lende uitkom­sten een schijn­baar simpele vraag kan ople­ve­ren en verder is er gewoon alle ruimte om te doen wat voor jou passend is – en alle mate­ri­a­len om dat ook te verken­nen. Plezier in het illu­stre­ren staat voorop, en achteraf kijk je verrast naar het resul­taat daarvan.

Wytske

Bij Xandra de cursus kinderboekenillu­stratie gevolgd; ik was er altijd al in geïn­te­res­seerd en door de cursus heb ik duide­lijk gekre­gen (ook door de achter­grond infor­ma­tie) wat voor het maken van derge­lijke teke­nin­gen nodig is. Wat we op pret­tige wijze geleerd hebben kan ik nu gebrui­ken om een eigen wijze door te ontwikkelen.

Ernst

Goed door­dachte cursus waarin je met veel verschil­lende tech­nie­ken in aanra­king komt. Elke week krijg je per mail infor­ma­tie om je kennis uit te brei­den. Je kunt werken aan kleine en grote projec­ten, met de moge­lijk­heid in een vervolg cursus door te groeien. De sfeer is ontspan­nen en crea­tief, een fijne groeps­grootte om nieuwe mensen met dezelfde belang­stel­ling te leren kennen. 

Anneloes

Wat een leuke inspi­re­rende lessen! + ‘huis­werk’ om ons tussen de lessen te prikkelen…

Astrid

Ik heb het erg naar mijn zin gehad in deze cursus. Veel leuke voor­beel­den, veel inspi­ra­tie, veel goede tips en gezellig!

Lidwien

Data en tijden

De cursus start 1x per jaar in de herfst op de dins­dag­avond. In de lente kun je deze cursus volgen als inten­sieve week­end­cur­sus, zie hier­voor ‘Week­end­cur­sus Kinderboekenillustratie’

Naast de 14 lesavon­den op dins­dag­avond zijn er twee werk­mid­da­gen op zater­dag van 13 tot 17 uur. De eerste zater­dag is om verder te oefe­nen met de geleerde tech­nie­ken en de tweede zater­dag om aan je eind­il­lu­stra­tie te werken.

DataStart 10 september 2024

dins­da­gen
10, 17 en 24 september; 8 en 15 okto­ber; 5, 12, 19 en 26 novem­ber; 3 en 17 decem­ber; 7, 14 en 21 januari

zater­dag­mid­da­gen
9 novem­ber 2024 en 11 janu­ari 2025
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersmaxi­maal 10
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 595 (incl. BTW). 

Als je een beperkt budget hebt, of graag in termij­nen wil beta­len, neem gerust contact op, dan kijken we samen wat er moge­lijk is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat je mee kan doen! Ik vind het belang­rijk dat geld geen obsta­kel is en ik denk graag met je mee.