Moderne kunst, Ontaarde kunst?

De eerst­vol­gende cur­sus start op 13 september 2021

Met de Tweede Wereld­oor­log werd één van de meest vrucht­bare peri­o­des uit de kunst­ge­schie­de­nis afge­slo­ten. De nazi’s had­den een hard oor­deel over de prach­tige wer­ken uit deze tijd: het was ont­aard, gede­ge­ne­reerd; het werk van ver­ach­te­lijke kun­ste­naars, rijp voor het gesticht. Begin­nend bij dit hef­tige oor­deel, dat grote gevol­gen had voor de kunst­we­reld, gaan we terug in de geschie­de­nis naar het ont­staan van deze ‘moderne kunst’ rond 1860. Wat bewoog kun­ste­naars ertoe om na eeu­wen van repre­sen­ta­tieve kunst de rea­li­teit los te laten en de abstra­he­ring te zoe­ken? En hoe kon deze ont­wik­ke­ling ineens zo snel gaan? Welke stro­min­gen zie je bin­nen de moderne kunst en hoe zag die ver­an­de­ring van rea­lis­tisch naar steeds abstrac­ter er in de prak­tijk uit, bij­voor­beeld bij Kan­dinsky? Welke gevol­gen had de Tweede Wereld­oor­log voor deze ontwikkeling?

Kan­dinsky 1906

Kan­dinsky 1911

Kan­dinsky 1932

Deze vra­gen onder­zoe­ken we, genie­tend van de prach­tige wer­ken gemaakt tus­sen 1860 en 1945. De cur­sus is inter­ac­tief; je gaat bij­voor­beeld het leven en werk van een kun­ste­naar onder­zoe­ken en dat op de door jouw geko­zen manier delen met de groep. We bespre­ken veel en bekij­ken veel kunst­wer­ken, maar daar­naast schil­der je ook iets in de stijl van een geko­zen kun­ste­naar om zijn/haar werk beter te begrij­pen. Kortom, een leven­dige cur­sus over ver­nieu­wing en anders kij­ken naar de wereld om je heen.

Claude Monet

Edou­ard Manet

Franz Marc

Data en tijden

Deze korte cur­sus van vijf bij­een­kom­sten start 3x per jaar: twee­we­ke­lijks op de maan­dag­avond met uit­zon­de­ring van vakan­ties en feestdagen.

DataMaan­dag­avond twee­we­ke­lijks vanaf 13 september 2021:
13 en 27 september, 11 en 25 okto­ber, 8 novem­ber 2021
Start 2e groep:
10 janu­ari 2022
Start 3e groep:
21 maart 2022
Tijd19.30–21.15 uur
(inloop 19.00–19.30 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Kos­ten€ 150 (vrij­ge­steld van BTW).

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, of een cur­sus over een bepaalde peri­ode in de kunst­ge­schie­de­nis. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!