Moderne kunst, Ontaarde kunst?

De eerst­vol­gende cur­sus start op 12 september 2022

Met de Tweede Wereld­oor­log werd één van de meest vrucht­bare peri­o­des uit de kunst­ge­schie­de­nis afge­slo­ten. De nazi’s had­den een hard oor­deel over de prach­tige wer­ken uit deze tijd: het was ont­aard, gede­ge­ne­reerd; het werk van ver­ach­te­lijke kun­ste­naars, rijp voor het gesticht. Begin­nend bij dit hef­tige oor­deel, dat grote gevol­gen had voor de kunst­we­reld, gaan we terug in de geschie­de­nis naar het ont­staan van deze ‘moderne kunst’ rond 1860. Wat bewoog kun­ste­naars ertoe om na eeu­wen van repre­sen­ta­tieve kunst de rea­li­teit los te laten en de abstra­he­ring te zoe­ken? En hoe kon deze ont­wik­ke­ling ineens zo snel gaan? Welke stro­min­gen zie je bin­nen de moderne kunst en hoe zag die ver­an­de­ring van rea­lis­tisch naar steeds abstrac­ter er in de prak­tijk uit, bij­voor­beeld bij Kan­dinsky? Welke gevol­gen had de Tweede Wereld­oor­log voor deze ontwikkeling?

Kan­dinsky 1906

Kan­dinsky 1911

Kan­dinsky 1932

Deze vra­gen onder­zoe­ken we, genie­tend van de prach­tige wer­ken gemaakt tus­sen 1860 en 1945. De cur­sus is inter­ac­tief; je gaat bij­voor­beeld het leven en werk van een kun­ste­naar onder­zoe­ken en dat op de door jouw geko­zen manier delen met de groep. Ook schil­der je iets in de stijl van een geko­zen kun­ste­naar om zijn/haar werk beter te begrij­pen. Ik ben geen kunst­his­to­ri­cus maar iemand die graag kijkt naar hoe men­sen zich ont­wik­ke­len en waarom. Het uit­gangs­punt is samen onder­zoe­ken, van­uit nieuws­gie­rig­heid naar de blik van moder­nis­ti­sche kun­ste­naars op de wereld.

Claude Monet

Edou­ard Manet

Franz Marc

Data en tijden

Deze cur­sus van zes bij­een­kom­sten vindt twee­we­ke­lijks plaats op de maan­dag­avond met uit­zon­de­ring van de schoolvakanties.

DataMaan­dag­avond twee­we­ke­lijks vanaf 12 september 2022:
12 en 26 september, 10 en 31 okto­ber, 14 en 28 november
Tijd19.30–21.30 uur
(inloop vanaf 19.15)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Kos­ten€ 180

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, of een cur­sus over een bepaalde peri­ode in de kunst­ge­schie­de­nis. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!