Foto van het atelier

Prentenboekenweek

De eerst­vol­gende week is van 17–23 mei 2025

In febru­ari van dit jaar ben ik naar een nieuw atelier in het centrum van Delft verhuisd. Eén van de eerste ideeën die ik kreeg, was: ‘hier kan ik een pren­ten­boe­ken­week organiseren’!

 

In mei 2025 ga ik dit voor het eerst doen en ik kijk hier heel erg naar uit. Geïn­spi­reerd door de gewel­dige pictu­re­book retreat die ik bij Inky Larks volgde in Rome (die ik van harte aanraad!), wil ik graag voor mensen in Neder­land ook deze moge­lijk­heid creë­ren: om je een week lang volle­dig op je illu­stra­tie­pro­ject te kunnen rich­ten. In Delft, één van de mooi­ste stad­jes van Neder­land, gesteund door de rijke, crea­tieve histo­rie van de plek, een goede bege­lei­ding, een prach­tig atelier met een grote collec­tie kinder­boe­ken, uitge­breid illu­stra­tie­ma­te­ri­aal en natuur­lijk de uitwis­se­ling met je medemakers.

 

Ik heb het ‘Pren­ten­boe­ken­week’ genoemd, maar natuur­lijk kun je ook aan een grap­hic novel, of een boek met enkele illu­stra­ties werken, of aan een ander illu­stra­tief project. Het idee is in ieder geval dat je een project met een duide­lijk doel hebt, waar je graag een seri­euze stap mee wil zetten; de week is name­lijk gericht op de bege­lei­ding van dat proces en niet zozeer op het leren van illu­stra­tie­tech­nie­ken. Daar­voor is de cursus Kinderboekenillu­stratie geschik­ter (de herfst­ver­sie op de dins­dag­avon­den en de lente­ver­sie in vier weekenden).

Leeshoek
Atelier uiltje
Tweede foto van leeshoek atelier

Tijdens de week geef ik je inspi­re­rende mini­work­shops, krijg je een gast­les van Marijn van der Wate­ren over o.a. het publi­ca­tie­pro­ces van pren­ten- en kinder­boe­ken en ontdek­ken we de mooi­ste plek­ken in de stad. Werkend in het atelier en genie­tend van de omge­ving  wisse­len we erva­rin­gen uit over de mooi­ste kunst­vorm ter wereld: illu­stra­tie! Aan het eind van de week slui­ten we fees­te­lijk af bij Paag­man in Delft, waar we terug­kij­ken op de week en waar je als je wil je werk kunt laten horen/zien… En waar je misschien nog wel een mooi kinder­boek vindt om jezelf cadeau te geven.

Wat is inbegrepen:

 

  •  Welkoms­bor­rel en intro­duc­tie­work­shop in het atelier op zaterdagmiddag
  • Welkoms­di­ner bij de Bota­nie in Delft
  • Stads­wan­de­ling met ijsje of drankje bij de Lelie (beste ijszaak van Delft) en borrel bij Hanno (gezel­lig­ste café/restaurant + aller-aller­leuk­ste terras van Delft)
  • Gast­les van illu­stra­trice Marijn van der Wate­ren waarin je kunt leren van haar werk en van haar erva­ring met het uitge­ven van een boek
  • Drie mini work­shops: ‘Verhaal­op­bouw’, ‘Hoe creëer je een wereld’, en ‘Het crea­tieve proces’ om je te onder­steu­nen bij je project
  • Afslui­tend eten­tje bij Hummus in Delft
  • Fees­te­lijke afslui­ting bij Paag­man in Delft
  • Ruime vrije werk­tijd in het atelier, zie programma
  • Indi­vi­du­ele bege­lei­ding op maat in een kleine groep. Ik orga­ni­seer de week met maxi­maal 8 deel­ne­mers, zodat je verze­kerd bent van een goede bege­lei­ding en een rustige werk­plek in het atelier.

 

NB: over­nach­tin­gen en maal­tij­den (behalve de aange­ge­ven eten­tjes) zijn niet inbe­gre­pen, dit kun je naar eigen inzicht en budget orga­ni­se­ren. Ik help je uiter­aard met tips waar nodig!

Hanno1
Hanno2
Hanno3

Hanno, leukste terras in Delft…

​​Tip:

Ik zou je willen aanra­den om deze week hele­maal vrij te plan­nen en in Delft te verblij­ven! Ik besef dat de week een grote inves­te­ring vraagt, maar als dit moge­lijk voor je is dan is het zeker de moeite waard. Mocht je over­we­gen om thuis te over­nach­ten en heen en weer te rijden, zorg dan dat je geen drukke avon­den hebt met huis­hou­de­lijke taken, afspra­ken en werk! In Rome heb ik gemerkt hoe groot de meer­waarde is, als je niet wordt afge­leid en je voor één keer eens hele­maal op je project kunt concen­tre­ren. Ik hoop je te verwel­ko­men en je een hele mooie en inspi­re­rende week te bezor­gen waarin je grote stap­pen kunt zetten! Beta­len in termij­nen is moge­lijk. Als je vragen hebt, of wensen voor het programma, of als je wil dat ik even met je meedenk of deze week iets voor je is of over je project, mail me gerust.

Delft zonsondergang

Praktische informatie

Start zater­dag 17 mei om 13 uur

Einde vrij­dag 23 mei om 21 uur

Voor het voor­lo­pige programma klik hier

 

De inde­ling is flexi­bel met oog op het weer, en hoe de week verloopt; tijdens de werk­tij­den in het atelier staat het je uiter­aard vrij om de stad in te gaan of je rust op te zoeken. Je kunt mij spon­taan je vragen stel­len tijdens het werken en ook indi­vi­du­ele gesprek­ken inplannen.

Data17–23 mei
TijdenZie voor­lo­pige programma hierboven!
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mers6 tot 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbe­gre­pen, in het atelier is uitge­breid illu­stra­tie­ma­te­ri­aal aanwezig
Kosten€ 1095 inclu­sief 21% BTW 

Als je graag in termij­nen wil beta­len, neem gerust contact op, dan kijken we samen wat er moge­lijk is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat je mee kunt doen!