Pro­ject­groep illu­stra­tie 10–15 jaar

De eerst­vol­gende groep start op 7 september 2022

De pro­ject­groep is voor kin­de­ren die de cur­sus Teke­nen en Illu­stre­ren heb­ben gedaan en zich graag door wil­len ont­wik­ke­len. Of voor kin­de­ren die ergens anders teken- of illu­stra­tie­les heb­ben gehad en zich (ook bui­ten school) heb­ben ont­wik­keld op teken­ge­bied. Kortom, als je talent hebt voor illu­stra­tie en je bent supe­r­en­thou­si­ast dan is deze groep iets voor jou! We wer­ken aan opdrach­ten en (mini) pro­jec­ten die hele­maal afge­stemd zijn op wat jij wil doen en leren. Je mag dus ook je eigen pro­jec­ten en doe­len ver­zin­nen, maar ik kan je er ook bij hel­pen. We doen leuke opwar­m­oe­fe­nin­gen en laten ons inspi­re­ren door bekende illu­stra­to­ren van kinder­boeken. Soms maken we ook iets samen, of in duo’s, bij­voor­beeld als er een idee is om een boekje te maken of om iets zelf te schrij­ven en te illu­stre­ren. Je werkt met pro­fes­si­o­nele illustratiematerialen.

projectgroep illustratie

Marit Tor­n­q­vist

projectgroep illustratie

Quen­tin Blake

projectgroep illustratie

Jon Klas­sen

Bij­voor­beeld, je wil nu wel eens oefe­nen om beter een mens te kun­nen teke­nen. Dan ver­zin­nen we een aan­tal oefe­nin­gen en opdrach­ten die jou daar­bij hel­pen en dan kun je daar een paar les­sen mee aan de slag. Of je wil meer leren over kleur, of over die­ren teke­nen, of over hoe je een serie illu­stra­ties kan maken, of een grap­hic novel. Het maakt eigen­lijk niet uit, als jij er maar zin in hebt! De gemengde leef­tij­den van boven­bouw basis­school en onder­bouw voort­ge­zet onder­wijs werkt heel goed in deze groep: je leert veel van elkaar, de jon­gere kin­de­ren zijn bij­voor­beeld vaak wat beter in ‘spon­taan teke­nen’ en de oudere kin­de­ren den­ken vaak wat meer na over ‘wat een teke­ning ver­telt’. Maar vooral is het erg gezel­lig en zit je samen met kin­de­ren die alle­maal erg gemo­ti­veerd zijn om te teke­nen. Als je twij­felt of deze groep iets voor jou is, neem dan gerust even con­tact op of kom een keer langs!

projectgroep illustratie 10-15
projectgroep illustratie 10-15
projectgroep illustratie 10-15

Data en tijden

De bij­een­kom­sten zijn ver­deeld in twee blok­ken van 14 les­sen. Je kunt instro­men in september of in febru­ari. Tij­dens school­va­kan­ties en feest­da­gen zijn er geen les­sen. Les­sen die uit­val­len door ziekte van de docent of andere omstan­dig­he­den wor­den inge­haald in janu­ari en juni. Om reke­ning te hou­den met de ver­schil­lende school­tij­den mag je inlo­pen tus­sen 16 uur en 16.30.

TijdWoens­da­gen 16.00 tot 18.00 uur (flexi­bele start­tijd; als je later uit bent kun je ook om 16.30 starten)
DataBlok 1 van 7 september 2022 t/m 21 decem­ber 2022. Geen les op 2 november.
Blok 2 van 1 febru­ari 2022 t/m 24 mei 2022
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 7
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen.
Kos­ten€ 240 per blok

Als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus (bij­voor­beeld op een ander tijd­stip), dan vind ik het leuk als je het me laat weten. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!