Projectgroep illustratie 10–15 jaar

De eerst­vol­gende groep start in september 2024

De project­groep is voor kinde­ren die de cursus Teke­nen en Illu­stre­ren hebben gedaan en zich graag door willen ontwik­ke­len. Of voor kinde­ren die ergens anders teken- of illu­stra­tie­les hebben gehad en zich (ook buiten school) hebben ontwik­keld op teken­ge­bied. Kortom, als je talent hebt voor illu­stra­tie en je bent supe­r­en­thou­si­ast dan is deze groep iets voor jou! We werken aan opdrach­ten en (mini) projec­ten die hele­maal afge­stemd zijn op wat jij wil doen en leren. Je mag dus ook je eigen projec­ten en doelen verzin­nen, maar ik kan je er ook bij helpen. We doen leuke opwar­m­oe­fe­nin­gen en laten ons inspi­re­ren door bekende illu­stra­to­ren van kinder­boe­ken. Soms maken we ook iets samen, of in duo’s, bijvoor­beeld als er een idee is om een boekje te maken of om iets zelf te schrij­ven en te illu­stre­ren. Je werkt met profes­si­o­nele illustratiematerialen.

projectgroep illustratie

Marit Tornqvist

projectgroep illustratie

Quentin Blake

projectgroep illustratie

Jon Klassen

Bijvoor­beeld, je wil nu wel eens oefe­nen om beter een mens te kunnen teke­nen. Dan verzin­nen we een aantal oefe­nin­gen en opdrach­ten die jou daar­bij helpen en dan kun je daar een paar lessen mee aan de slag. Of je wil meer leren over kleur, of over dieren teke­nen, of over hoe je een serie illu­stra­ties kan maken, of een grap­hic novel. Het maakt eigen­lijk niet uit, als jij er maar zin in hebt! De gemengde leef­tij­den van boven­bouw basis­school en onder­bouw voort­ge­zet onder­wijs werkt heel goed in deze groep: je leert veel van elkaar, de jongere kinde­ren zijn bijvoor­beeld vaak wat beter in ‘spon­taan teke­nen’ en de oudere kinde­ren denken vaak wat meer na over ‘wat een teke­ning vertelt’. Maar vooral is het erg gezel­lig en zit je samen met kinde­ren die alle­maal erg gemo­ti­veerd zijn om te teke­nen. Als je twij­felt of deze groep iets voor jou is, neem dan gerust even contact op of kom een keer langs!

projectgroep illustratie 10-15
projectgroep illustratie 10-15
projectgroep illustratie 10-15

Data en tijden

De bijeen­kom­sten zijn verdeeld in twee blok­ken van 14 lessen. Je kunt instro­men in september of in febru­ari. Tijdens school­va­kan­ties en feest­da­gen zijn er geen lessen. Lessen die uitval­len door ziekte van de docent of andere omstan­dig­he­den worden inge­haald in janu­ari en juni.

TijdWoens­da­gen 16.00 tot 17.30 uur
DataBlok 1 van 13 september 2023 t/m 20 decem­ber 2023.
Blok 2 van 7 febru­ari 2024 t/m 29 mei 2024
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 7
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen.
Kosten€ 225 per blok
+ (opti­o­neel) extra kosten voor het prin­ten van de dingen die de kinde­ren maken (bv een mok, een kalen­der, een ansicht­kaart etc)