Projectgroep illustratie 10–15 jaar

De project­groep start op 4 september 2024

De project­groep is voor kinde­ren die de cursus Teke­nen en Illu­stre­ren hebben gedaan of ergens anders teken- en/of illu­stra­tie erva­ring hebben opge­daan. Voor de groep van september zoeken wij nog maxi­maal drie gemo­ti­veerde kinde­ren; als het jou leuk lijkt om samen met andere kinde­ren mooie dingen te maken met je illu­stra­ties, en je houdt van zelf­stan­dig werken, meld je dan voor eind augus­tus aan!

We werken aan opdrach­ten en projec­ten die hele­maal afge­stemd zijn op wat jij wil doen en leren. Je mag dus je eigen projec­ten en doelen verzin­nen, maar ik help je daar natuur­lijk ook bij. Er zijn tot nu toe bijvoor­beeld mooie verjaar­dags­ka­len­ders, ansicht­kaar­ten, memory spel­len, puzzels, boek­jes, mokken en zelfs kussen­slo­pen gemaakt! Je werkt met profes­si­o­nele illu­stra­tie­ma­te­ri­a­len en je oefent diverse illustratietechnieken.

Kalender Camille en Lily

Kalender Camille en Lily

Kalender Camille en Lily

Kalender Camille en Lily

kalender Camille en Lily

Kalender Camille en Lily

De gemengde leef­tij­den van boven­bouw basis­school en onder­bouw voort­ge­zet onder­wijs is heel leuk in deze groep. Op dit moment werken we met twee acht­ste groe­pers en twee brug­klas­sers – mocht je nu net ietsje te jong zijn en je wil wel heel graag meedoen, neem dan even contact op, dan kijken we of de groep geschikt is voor jou.  De groep is erg gezel­lig en je werkt samen met kinde­ren die teke­nen alle­maal super­leuk vinden. Deel­name is voor het gehele jaar en commit­ment om bij de lessen aanwe­zig te zijn is gewenst (omdat er vaak samen­ge­werkt wordt).

memory Elli en Nova

Memoryspel Elli en Nova

memory Elli en Nova

memoryspel Elli en Nova

memory Elli en Nova

memoryspel Elli en Nova

Data en tijden

Dit jaar gaan we een speci­ale editie doen, bedacht samen met één van de kinde­ren en Eric, de eige­naar van de Blue Heart Brew in Delft. 

Van 4 september tot en met 22 janu­ari zijn er 16 lessen op de in de tabel genoemde data. Dit zijn alle woens­da­gen, behalve:

 • 2 okto­ber (dan ben ik in het buiten­land op illustratiereis)
 • 30 okto­ber (herfst­va­kan­tie)
 • 18 decem­ber (laat­ste school­week voor de kerstvakantie)
 • 25 dec/1 jan (kerst­va­kan­tie)

Lessen die uitval­len door ziekte van de docent of andere omstan­dig­he­den worden inge­haald in febru­ari. In deze 16 lessen maken we 1 a 2 projec­ten hele­maal af.

Tweede gedeelte:

Van febru­ari tot en met juni is er één keer in de drie weken les bij de super­ge­zel­lige Blue Heart Brew, name­lijk op:

 • 12 febru­ari
 • 5 maart
 • 26 maart
 • 16 april
 • 7 mei
 • 28 mei
 • 18 juni
 • + op 18 juni aanslui­tend aan de gewone lestijd, een avond waarop ouders/familie mogen meedoen. We eten dan een hapje en maken het project met elkaar af!

In deze 7 bijeen­kom­sten maken we een illu­stra­tie­pro­ject in samen­wer­king met Eric voor de Blue Heart Brew. In totaal bestaat de cursus dus uit 23 lessen + 1 extra avond. Van febru­ari tm juni zijn er geen lessen in het atelier. De weken dat er geen lessen zijn is er dus ruimte voor de kinde­ren om af te spre­ken of aan school te werken. In de prijs is voor alle lessen bij de Blue Heart Brew een drankje voor de kinde­ren inbe­gre­pen (denk bijvoor­beeld aan de lekker­ste choco­la­de­melk van Delft :-)).

projectgroep illustratie

puzzel Bart en Timo

kussensloop Timo

Kussensloop Timo

kussensloop Bart

Kussensloop Bart

TijdWoens­da­gen 16.30 tot 18 uur
Data4/11/18/25 sept
9/16/23 okt
6/13/20/27 nov
4/11 dec
8/15/22 jan
12 feb
5/26 mrt
16 apr
7/28 mei
18 juni
+ 18 juni de avond:
van 18 – 20 uur
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft

en

Blue Heart Brew
Markt 85
Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 7
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen.
Kosten€ 495 (BTW vrijgesteld)

Bijko­mende kosten:

– de deel­name aan de avond­work­shop + hapje/drankje op 18 juni is voor de cursis­ten inbe­gre­pen; deel­ne­mende fami­lie­le­den beta­len pp 25 euro voor mate­ri­aal plus fees­te­lijk eten+drinken

– voor het laten prin­ten van de dingen die de kinde­ren maken (bv een mok, een kalen­der, een ansicht­kaart etc) zijn de kosten voor eigen reke­ning. De bestan­den worden print­klaar aange­le­verd per mail. De kinde­ren zullen de projec­ten waar ze aan begin­nen altijd thuis even afstem­men; de produc­ten kunnen op eigen tijd en naar eigen inzicht besteld worden, bijvoor­beeld als een verjaar­dags­ca­deau, of cadeau voor fami­lie, etc.