projectgroep illustratie

Quen­tin Blake

Pro­ject­groep Illustratie

Het eerst­vol­gende instroom­mo­ment is op 1 september 2022

De pro­ject­groep Illu­stra­tie is voor men­sen die graag aan een eigen illu­stra­tie­pro­ject wer­ken. Dit kun­nen ook meer­dere kleine pro­jec­ten zijn; het belang­rijk­ste is dat je zelf doe­len stelt. Je kan deel­ne­men als je de cur­sus Kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie hebt gedaan, of ergens anders illu­stra­tie erva­ring hebt opge­daan. Het ate­lier biedt je een inspi­re­rende plek waar je aan je pro­ject kan wer­ken en met elkaar erva­rin­gen en vra­gen uit kan wis­se­len. De groep komt één keer in de drie weken bij elkaar op de don­der­dag­avond. We doen geza­men­lijke opwar­m­oe­fe­nin­gen en kij­ken regel­ma­tig met elkaar mee. Het mate­ri­aal­ge­bruik is inbe­gre­pen en als daar spe­ci­ale wen­sen voor zijn dan ver­zorg ik dat graag. In prin­cipe is alles wat je nodig hebt voor illu­stra­tie aan­we­zig, welke tech­niek je ook wil gebrui­ken. Ook nodig ik twee keer per jaar een illu­stra­tor uit, die komt ver­tel­len over zijn/haar werk en jul­lie vra­gen beant­woordt. In september is dat Marit Törnqvist!

illustratie voorbeeld

Marit Törn­qvist

Marit Törn­qvist

Marit Törn­qvist

Wat biedt de pro­ject­groep je:

  • Een inspi­re­rende plek met een rijk­dom aan mate­ri­a­len en kinder­boeken van beroemde illustratoren
  • Samen­zijn met men­sen die net als jij met een pro­ject bezig zijn; je kan elkaar sti­mu­le­ren, hel­pen door­zet­ten en feed­back geven
  • Een ‘stok ach­ter de deur’ van regel­ma­tig aan je pro­ject blij­ven werken
  • Nieuwe ideeën door de opwar­m­oe­fe­nin­gen en tips die je krijgt
  • Pro­fes­si­o­nele bege­lei­ding: met mijn ach­ter­grond als kunst­do­cent, coach en illu­stra­tor en mijn grote enthou­si­asme voor kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie kan ik je pro­ces goed faciliteren
  • En last but not least, de moge­lijk­heid je vra­gen te stel­len aan een gast illu­stra­tor die met beide voe­ten in de wereld van Kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie staat en een inkijkje in zijn/haar werkwijze
projectgroep illustratie
projectgroep illustratie
projectgroep illustratie

Data en tijden

Je kan vier keer per jaar instro­men voor een ronde van 7 bij­een­kom­sten; in september, in novem­ber, in janu­ari en in april. Je kan zo veel ron­des vol­gen als je wil. Per ronde maak je altijd een gast­les van een bekende illu­stra­tor mee. De bij­een­kom­sten vin­den 1x in de drie weken plaats op de donderdagavond.

DataDe data voor 2022/2023 (de vet­ge­drukte data zijn instroommomenten):
1 september, 22 september, 13 okto­ber, 10 novem­ber, 1 decem­ber, 22 decem­ber; 12 janu­ari, 2 febru­ari, 23 febru­ari, 16 maart, 6 april, 20 april, 11 mei, 1 juni, 22 juni, 7 september 2023, 18 september 2023
Eerst­vol­gende instroom­mo­ment: 1 september 2022.
Eerst­vol­gende gast­les: 22 september
Tijd19.30–22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersmaxi­maal 8, bij een gro­tere groep huur ik een extra ruimte naast mijn atelier
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 395 per 7 bij­een­kom­sten (incl. BTW).