Schil­de­ren met Sofie

De eerst­vol­gende cur­sus start op 12 september 2022

In deze cur­sus schil­de­ren voor kin­de­ren van 7 tot 10 jaar ga je lek­ker vrij schil­de­ren op can­vas. We maken patro­nen en tex­tu­ren met acryl­verf en ver­schil­lende tech­nie­ken. Zo ont­staan spon­taan kleur­rijke vor­men waar je op door kan fan­ta­se­ren. Dan krijg je weer nieuwe ideeën waar­mee je ver­der kan schil­de­ren. We gaan samen de schil­de­rijen ont­wik­ke­len en zo leer je ver­der te kij­ken dan alleen de eer­ste laag. Door bij­voor­beeld het schil­de­rij te draaien kun je ook alweer nieuwe din­gen zien.

Bij­voor­beeld: je maakt een struc­tuur met touw­tjes of zand of blaad­jes gecom­bi­neerd met verf. Dan zie je ineens in je fan­ta­sie een boom of een dier of een mens in het beeld ont­staan en dat kun je dan ver­ster­ken, als je wil.

Schilderen met Sofie

Sofie Schip­per­heijn

Schilderen met Sofie
Schilderen met Sofie

De cur­sus is geschikt voor kin­de­ren die schil­de­ren en vrije expres­sie heel erg leuk vin­den. Wat je leert: je leert kleu­ren men­gen, expe­ri­men­te­ren met vor­men en struc­tuur en goed te kij­ken naar abstracte beel­den en daar din­gen in te zien. Hier zijn kin­de­ren van zich­zelf al heel goed in en het is erg leuk daar­mee aan de slag te gaan!

Schilderen met Sofie
Schilderen met Sofie
Schilderen met Sofie

Deze cur­sus wordt gege­ven door mijn doch­ter Sofie, zij is heel cre­a­tief en soci­aal en ik vind het leuk dat zij iets wil bete­ke­nen voor mijn ate­lier! Hier­on­der stelt zij zich even voor:

‘Hallo, ik ben Sofie. Ik ben 17 jaar oud. Ik heb havo eind­exa­men gedaan en ik heb nu een tus­sen­jaar. Ik heb eind­exa­men gedaan in teke­nen en ik heb de kunst­vak­ken op school altijd heel erg leuk gevon­den. Ik vind het leuk om te schil­de­ren en te teke­nen en in mijn vrije tijd heb ik veel schil­de­rijen gemaakt en kunst­strips gemaakt. Voor­beel­den van deze schil­de­rijen zie je op deze pagina: ik maak graag beel­den met veel kleur en expres­sie. En ook zie je wat schil­de­rijen uit mijn eigen kindertijd! 

Ik vind het leuk om om te gaan met jonge kin­de­ren, ik heb daar altijd veel ple­zier in en ik vind het leuk hun cre­a­ti­vi­teit te zien en te sti­mu­le­ren. Mijn andere hobby’s zijn ska­te­boar­den, filo­so­fi­sche boe­ken lezen, pra­ten met men­sen, zijn met men­sen, dan­sen, bak­ken en koken, tegen een boom aan staan in de zon en vooral veel ple­zier maken.’

Schilderen met Sofie

Data en tijden

TijdMaan­da­gen 15.30 tot 17.00 uur
Data11 les­sen vanaf 12 september met uit­zon­de­ring van de herfst­va­kan­tie: 12, 19 en 26 sept; 3, 10, 17 en 31 okt; 7, 14, 21 en 28 nov. 2022
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 6 kin­de­ren van 7–10 jaar
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen.
Kos­ten€ 150