Cur­sus teke­nen en illu­stre­ren 10–15 jaar

Het eerst­vol­gende blok start op 24 maart 2022

In deze cur­sus leer je teke­nen en illu­stre­ren. Je leert beter rea­lis­tisch teke­nen, maar ook hoe je bij­voor­beeld men­sen en die­ren op een grap­pige en sim­pele manier kan teke­nen en schil­de­ren. En hoe je de sfeer van een ver­haal ‘ver­beeldt’, bij­voor­beeld een span­nend bos met sneeuw­vlok­ken of een bootje op een woeste zee. Het zijn 3 blok­ken van 12 lessen. 

Deze blok­ken vol­gen elkaar op; als je ze alle­maal volgt dan leer je super­veel, maar je kunt ook zeker voor één apart blok inschrij­ven! 

Blok 1

Expe­ri­men­te­ren

In Blok 1 leer je veel mate­ri­a­len en tech­nie­ken ken­nen. Je tekent bij­voor­beeld illu­stra­ties van bekende illu­stra­to­ren van kinder­boeken na, wat heel leuk is om te doen en erg leer­zaam. Kijk maar eens naar de teke­ning uit het ‘Geluk­kige Eiland’ van Marit Törn­qvist, waar­mee je leert een mooie trans­pa­rante ach­ter­grond te maken en daar­over heen details te schil­de­ren en teke­nen. Of naar Quen­tin Blake, die je leert om lek­ker los­jes te teke­nen. Of naar Jon Klas­sen die je leert grap­pige, sim­pele dier­vor­men uit te knip­pen, en die in te vul­len met structuren.

Marit Tor­n­q­vist

Quen­tin Blake

Jon Klas­sen

Zo leer je wer­ken met kroon­tjes­pen en inkt, water­verf, plak­kaat­verf, pas­tel­pot­lood en sja­blo­nen. Dit ga je dan toe­pas­sen in je eigen teke­ning, illu­stra­tie of kunststrip!

Blok 2

Een tekst tot leven brengen

In Blok 2 leer je hoe je een hoofd­per­soon kan teke­nen, of dit nu een meisje of een jon­gen is, of een konijn, een mol, een oli­fant.… We gaan heel goed kij­ken hoe dat nu pre­cies zit met zo’n lijf en hoe je dat kan teke­nen. Maar ook hoe je dit grappig/anders kan teke­nen en het hele­maal niet erg is voor een illu­stra­tie als het niet pre­cies ‘klopt’. Ook leer je welke kleu­ren goed bij elkaar pas­sen in een teke­ning, en hoe je kleur slim kan gebrui­ken om iets op te laten val­len of ver weg te laten lij­ken. Je maakt een illu­stra­tie bij een geko­zen tekst, of als je het leuk vindt zelf iets te schrij­ven kan dat natuur­lijk ook.

Blok 3

This is our book

In Blok 3 gaan we samen een boekje maken. Wat het onder­werp wordt, dat kie­zen jul­lie zelf. En ook welke teken­stijl we gaan gebrui­ken. Mis­schien wordt het wel een ‘Wreck this Journal’-achtig boek met veel gekke zwart-wit teke­nin­gen, of een spi­o­nage boek waarin jul­lie ieder een per­so­nage ver­zin­nen, of een ver­za­mel­boek van jul­lie ver­ha­len en teke­nin­gen.… In ieder geval wordt het een leuk cre­a­tief avon­tuur waar­bij je veel gaat samen­wer­ken. Omdat de groep klein is krijg je hier veel bege­lei­ding bij; we gaan hard aan de slag, maar vooral ook veel ple­zier maken!

Voor dit blok betaal je een apart bedrag voor maak­kos­ten voor het boekje, zodat ik het boekje kan samen­stel­len uit al jul­lie werk en mooi kan laten prin­ten en bin­den. Ieder­een krijgt een pro­fes­si­o­neel geprint exem­plaar van het door jul­lie gemaakte boek.

tekenen en illustreren 10-15 jaar

Data en tijden

De blok­ken slui­ten op elkaar aan, en hou­den reke­ning met school­va­kan­ties en feest­da­gen. Een blok bestaat uit 12 les­sen. Volg je alle blok­ken, dan krijg je in totaal 36 lessen.

TijdDon­der­da­gen 16.30 tot 18.00 uur
DataBlok 1 van 9 september 2021 t/m 2 decem­ber 2021
Blok 2 van 9 decem­ber 2021 t/m 17 maart 2022
Blok 3 van 24 maart 2022 t/m 30 juni 2022
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenMaak­kos­ten boekje (geldt alleen voor het 3e blok): € 15
De rest van het mate­ri­aal is bij de prijs inbegrepen.
Kos­ten€ 180 per blok (vrij­ge­steld van BTW).
Kor­ting 2e blok (bij deel­name aan blok 1): 15%
Kor­ting 3e blok (bij deel­name aan blok 1 & 2): 25%

Als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus (bij­voor­beeld op een ander tijd­stip), dan vind ik het leuk als je het me laat weten. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!