Cur­sus teke­nen en illu­stre­ren 7–10 jaar

Het eerst­vol­gende blok start op 23 maart 2022

In deze cur­sus ga je teke­nen en illu­stre­ren met aller­lei mate­ri­a­len. Je leert beter teke­nen hoe iets er in het echt uit­ziet, maar ook hoe je het op een grap­pige manier kan teke­nen en schil­de­ren. Pre­cies zoals jij het ook leuk vindt om men­sen, of die­ren, of andere din­gen in een kin­der­boek te zien!

Het zijn 3 blok­ken van 12 les­sen. Deze blok­ken vol­gen elkaar op; als je ze alle­maal volgt dan leer je super­veel, maar je kunt je ook voor één apart blok inschrij­ven. De les­sen zijn geschikt voor jou als je teke­nen heel erg leuk vindt en als je graag nieuwe tech­nie­ken wil leren.

Blok 1

Expe­ri­men­te­ren

In Blok 1 leer je veel mate­ri­a­len en tech­nie­ken ken­nen. We gaan nate­ke­nen uit boe­ken van bekende kinder­boeken illu­stra­to­ren. Dat is heel leuk om te doen en erg leer­zaam! Maar ook veel vrij teke­nen: met pen en inkt, met water­verf, met plak­kaat­verf, met col­lage.… Ver­kou­den mon­sters, een boze eek­hoorn, een luie oli­fant, een schaat­sende pen­guin, ver­zin het maar!

Rob Hodg­son

monsters leren tekenen

Patrick McDon­nell

monsters leren tekenen

Jon Klas­sen

Blok 2

Een tekst tot leven brengen

In Blok 2 leer je hoe je een hoofd­per­soon kan teke­nen, of dit nu een meisje of een jon­gen is, of een konijn, een mol, een oli­fant.… We gaan heel goed kij­ken hoe dat nu pre­cies zit met zo’n lijf en hoe je dat kan teke­nen. Maar ook hoe je dit grap­pig of ‘anders dan anders’ kan teke­nen. Ook leer je welke kleu­ren goed bij elkaar pas­sen in een teke­ning, en hoe je kleur slim kan gebrui­ken om iets op te laten val­len. Je maakt bij­voor­beeld een illu­stra­tie bij een bestaande kin­der­boe­ken­tekst, of mis­schien wil je zelf wel een tekst verzinnen!

dieren leren tekenen
dieren leren tekenen

Blok 3

This is our book

In Blok 3 gaan we samen een boekje maken. Je schrijft een ver­haal­tje en maakt hier­bij je eigen teke­ning. Dit ver­za­me­len we in het boek, dus het is leuk om een geza­men­lijk onder­werp te kie­zen. Mis­schien wordt het een boek over spo­ken, of over elf­jes, of over kabou­ters, of robots, of.…. En met dat onder­werp kun­nen we natuur­lijk weer veel gaan oefe­nen: hoe teken je het, en welke teken­tech­niek vind jij het leukste?

Voor dit blok komt er een apart bedrag bij voor de maak­kos­ten voor het boek, zodat ik al jul­lie werk kan ver­za­me­len en het mooi kan laten prin­ten en bin­den. Ieder­een krijgt een pro­fes­si­o­neel geprint exem­plaar van het door jul­lie gemaakte boek.

tekenen en illustreren 10-15 jaar

Data en tijden

De blok­ken slui­ten op elkaar aan, en hou­den reke­ning met school­va­kan­ties en feest­da­gen. Een blok bestaat uit 12 les­sen. Volg je alle blok­ken, dan krijg je in totaal 36 lessen.

TijdWoens­da­gen 16.00 tot 17.30 uur
DataBlok 1 van 8 september 2021 t/m 1 decem­ber 2021
Blok 2 van 8 decem­ber 2021 t/m 16 maart 2022
Blok 3 van 23 maart 2022 t/m 22 juni 2022
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenMaak­kos­ten boekje (geldt alleen voor het 3e blok): € 15
De rest van het mate­ri­aal is bij de prijs inbegrepen.
Kos­ten€ 180 per blok (vrij­ge­steld van BTW).
Kor­ting 2e blok (bij deel­name aan blok 1): 15%
Kor­ting 3e blok (bij deel­name aan blok 1 & 2): 25%

Als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus (bij­voor­beeld op een ander tijd­stip), dan vind ik het leuk als je het me laat weten. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!