Cur­sus teke­nen en illu­stre­ren 8–12 jaar

De eerst­vol­gende cursussen star­ten op 7 en 8 september 2022

In deze cur­sus leer je illu­stre­ren: teke­nen en schil­de­ren op een ‘kin­der­boe­ken’­ma­nier. Dit is een erg leuke en fan­ta­sie­volle manier van teke­nen, denk maar aan alle kinder­boeken die jij mooi vond/vindt! Je leert wer­ken met aller­lei mate­ri­a­len, pen en inkt, kleur­pot­lood, sja­blo­nen, plak­kaat­verf, en nog veel meer. En je ver­zint ook per­so­na­ges, want in een illu­stra­tie is er eigen­lijk altijd een hoofd­per­soon die iets mee­maakt, of dat nu een mens is of een dier.

tekenen en illustreren 8-12 jaar

Quen­tin Blake

tekenen en schilderen 8-12 jaar

Bea­trice Alemagna

monsters leren tekenen

Oli­ver Jeffers

De cur­sus bestaat uit twee blok­ken van 14 les­sen, op de woens­dag­mid­dag of de don­der­dag­mid­dag. Deze blok­ken kun je in wil­le­keu­rige volg­orde vol­gen, je kunt dus in september star­ten of in febru­ari, dat maakt niet uit. Als je ze allet­wee hebt gedaan dan heb je geoe­fend met alle tech­nie­ken die je voor kin­der­boe­ke­n­il­lu­stra­tie kan gebrui­ken en ook veel geleerd over kleur en vorm! Je mag ook één blok vol­gen en daarna stoppen.

De les­sen zijn geschikt voor jou als je teke­nen heel erg leuk vindt, daar thuis uit jezelf al veel mee bezig bent geweest en er in je vrije tijd graag meer over wil leren. Voor illu­stra­tie is het belang­rijk dat je het leuk vindt wat lan­ger met één teke­ning bezig te zijn; daar­voor is in het ate­lier alle rust. Je krijgt veel aan­dacht want ik werk met kleine groe­pen. Voor kin­de­ren die lie­ver ‘vrij schil­de­ren’ is deze cur­sus min­der geschikt. Kijk dan eens bij ‘Schil­de­ren met Sofie’!

tekenen en schilderen 8-12 jaar
tekenen en illustreren 8-12

Blok 1

In Blok 1 leer je teke­nen met kroon­tjes­pen en inkt, werk je met gewas­sen inkt en aqua­rel­verf, leer je laag over laag te schil­de­ren met plak­kaat­verf en sja­blo­nen en ga je lek­ker veel oefe­nen met per­so­na­ges en sfeer. Ver­kou­den mon­sters, een boze eek­hoorn, een luie oli­fant, een schaat­sende pen­guin, ver­zin het maar! Met Hal­lo­ween een lek­ker enge inkwash illu­stra­tie en voor kerst een sfeer­volle illu­stra­tie waarin je alles kwijt kan wat je hebt geleerd. Per blok zijn er ook twee vrije les­sen waarin je hele­maal zelf mag beslis­sen. Sowieso heb je veel vrij­heid om een opdracht op je eigen manier en met je eigen fan­ta­sie in te vul­len, maar de tech­niek waar­mee we wer­ken geef ik wel vaak aan. Zodat je daar­over iets nieuws kunt leren! 

tekenen en illustreren 8-12
dieren leren tekenen

Blok 2

In Blok 2 leer je veel over die­ren teke­nen: een dier eerst nate­ke­nen zodat je het leert ken­nen, het daarna los­jes en vrij schil­de­ren en er een per­so­nage van maken voor een kin­der­boek. Ook leer je hoe je zo’n dier in een omge­ving kan teke­nen en daar­mee het gevoel van het dier kan ver­ster­ken. Je komt ook te weten hoe de kleu­ren die je kiest daar­bij kun­nen helpen.…

We wer­ken met eco­line, pot­lood, kleur­pot­lood, inkwash en andere zwarte mate­ri­a­len, verf, fine­li­ner en col­la­ge­tech­niek. Ook maak je een mini­boekje met kleine teke­nin­ge­tjes geïn­spi­reerd op Kawaii of het Teken­boek voor Veel­be­lo­vende Kun­ste­naars van Quen­tin Blake – wat jij het leuk­ste vindt. Al met al leer je in dit blok veel over ‘een ver­haal ver­tel­len’ met je illustratie!

tekenen en illustreren 8-12
tekenen en illustreren 8-12

Data en tijden

De blok­ken bestaan uit elk 14 les­sen. Er is geen les tij­dens school­va­kan­ties en feest­da­gen. Les­sen die uit­val­len door ziekte van de docent of andere omstan­dig­he­den wor­den inge­haald in janu­ari en juni. Je kunt je inschrij­ven voor de woens­dag­mid­dag of de donderdagmiddag.

Woens­dag­groep
TijdWoens­da­gen 13.30 tot 15.00 uur
DataBlok 1 van 7 september 2022 t/m 21 decem­ber 2022. Geen les op 2 november.
Blok 2 van 1 febru­ari 2022 t/m 24 mei 2022
Don­der­dag­groep
TijdDon­der­da­gen 15.30 tot 17.00 uur.
De don­der­dag­groep zit vol. Op woen­dag is nog wel plek!
DataBlok 1 van 8 september 2022 t/m 22 decem­ber 2022. Geen les op 6 oktober.
Blok 2 van 2 febru­ari 2022 t/m 1 juni 2022
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 7
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 225 per blok van 14 lessen

Als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus (bij­voor­beeld op een ander tijd­stip), dan vind ik het leuk als je het me laat weten. Bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!