projectgroep illustratie

Quen­tin Blake

Vervolgcursus Kinderboeken Illustratie

De eerst­vol­gende cursus start op 9 mei 2023

De vervolg­cur­sus Kinderboekenillu­stratie is voor cursis­ten die na de cursus Kinderboekenillu­stratie graag verdie­ping willen en hun eigen stijl (verder) willen ontwik­ke­len. Dit kan bete­ke­nen dat je het vak illu­stra­tie verder wil onder­zoe­ken. Maar het kan ook zijn dat je ontdekt hebt hoeveel plezier illu­stre­ren en het ‘aanzet­ten’ van je crea­ti­vi­teit je geeft; en dat je dat plezier meer wil inte­gre­ren in je leven, zonder dat de opbrengst heel ‘seri­eus’ hoeft te zijn. Kortom, voor wie ontdekt heeft: kinderboekenillu­stratie is super­leuk! Maar hoe nu verder?

We komen terug op de geleerde tech­nie­ken; wat je daarin aanspreekt en wat je nog meer wil ontdek­ken. Natuur­lijk laten we ons weer inspi­re­ren door bekende illu­stra­to­ren uit het werk­veld. Je krijgt de gele­gen­heid om te onder­zoe­ken welke mate­ri­a­len en werk­wijze bij je passen en daarin meer vertrou­wen op te bouwen. En hoe je op jouw manier tijd kan blij­ven maken in het drukke bestaan om te blij­ven teke­nen, ook als er geen stok achter de deur is!

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Øyvind Torseter

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Sidney Smith

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Dorien Brouwers

Wat gaan we doen:

  • Je gaat dieper in op de geleerde tech­nie­ken uit de basis­cur­sus: wat je aanspreekt en waar je verder mee wil oefenen
  • We gaan werken met collage en mixed media als kapstok om dieper in te gaan op licht­val, kleur­pa­let en compositie
  • We gaan nieuwe illu­stra­to­ren en inspi­ra­tie­bron­nen ontdek­ken (waar­bij ook je eigen inbreng wordt gevraagd)
  • We onder­zoe­ken hoe verhaal en illu­stra­ties elkaar beïn­vloe­den en hoe je de spon­ta­ni­teit van teke­nen in balans kan bren­gen met consis­ten­tie door meer­dere illu­stra­ties heen
  • Je ontwik­kelt een eigen illu­stra­tie of kleine serie van illu­stra­ties waarin je op je eigen manier speelt met mate­ri­aal­ge­bruik en stijl
  • Ik bege­leid je crea­tieve proces zoveel moge­lijk op maat en het groeps­pro­ces is erop gericht om elkaar daar­bij te ondersteunen
projectgroep illustratie
vervolgcursus kinderboekenillustratie
projectgroep illustratie

Data en tijden

De cursus vindt één keer per jaar plaats in mei en juni. Er zijn acht bijeen­kom­sten op de dins­dag­avond en twee werk­mid­da­gen in het week­end (op zater­dag- of zondag­mid­dag). De cursus vraagt ook werk­tijd thuis; dit is natuur­lijk aan te passen aan jouw situ­a­tie maar houd reke­ning met mini­maal twee uur per week.

DataStart 9 mei 2023

8 dins­dag­avon­den op 9, 16, 23 en 30 mei; en op 6, 13, 20 en 27 juni.

2 werk­mid­da­gen: op zater­dag­mid­dag 13 mei en zondag­mid­dag 18 juni
Eerst­vol­gende cursus: 7 mei 2024
Tijd19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15)

Werk­mid­da­gen: van 13 – 17 uur
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aantal deel­ne­mersmaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 495 incl. BTW. 
Pilot­prijs mei 2023: € 450 incl. BTW.