projectgroep illustratie

Quen­tin Blake

Vervolgcursus Kinderboeken Illustratie

De eerst­vol­gende cursus start op 25 mei 2024

De vervolg­cur­sus Kinderboekenillu­stratie is voor cursis­ten die graag verdie­ping willen en hun eigen stijl (verder) willen ontwik­ke­len. Je bent natuur­lijk ook welkom als je ergens anders illu­stra­tie erva­ring hebt opge­daan. Misschien ben je met een pren­ten­boe­ken project bezig, of met een grap­hic novel, of wil je je ambi­tie om te illu­stre­ren seri­eu­zer nemen. Maar het kan ook zijn dat je ontdekt hebt hoeveel plezier illu­stre­ren en het ‘aanzet­ten’ van je crea­ti­vi­teit je geeft; en dat je het leuk vindt om dieper in te gaan op je leer­vra­gen samen met ande­ren. Kortom, voor wie ontdekt heeft: kinderboekenillu­stratie is super­leuk! Maar hoe nu verder?

In twee inten­sieve week­en­den ga je aan de slag met de illu­stra­tie­tech­nie­ken en stij­len die jou het meeste aanspre­ken. Natuur­lijk laten we ons weer inspi­re­ren door bekende illu­stra­to­ren uit het werk­veld. We gaan span­nings­bo­gen in verha­len onder­zoe­ken en hoe woord en beeld samen­wer­ken en elkaar beïn­vloe­den; en hoeveel je kan vertel­len met kleur, compo­si­tie en lijnvoering. 

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Øyvind Torseter

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Sidney Smith

vervolgcursus kinderboekenillustratie

Dorien Brouwers

Wat gaan we doen:

  • Aan de slag met mixed media en laag-op-laag werken op jouw eigen manier
  • Nieuwe illu­stra­to­ren en inspi­ra­tie­bron­nen ontdek­ken, waar­bij je eigen inbreng heel belang­rijk is
  • Onder­zoe­ken hoe verhaal en illu­stra­ties elkaar beïnvloeden
  • Verhaal­op­bouw en story­board bestuderen
  • Je werkt aan een eigen project
  • Ik bege­leid je crea­tieve proces zoveel moge­lijk op maat en het groeps­pro­ces is erop gericht om elkaar daar­bij te ondersteunen
projectgroep illustratie
vervolgcursus kinderboekenillustratie
projectgroep illustratie

Data en tijden

De eerst­vol­gende cursus is een inten­sieve week­end­cur­sus van twee week­en­den. De cursus vraagt ook werk­tijd thuis; houd reke­ning met mini­maal twee uur per week.

Data25/26 mei
8/9 juni
TijdZater­da­gen: 10 – 17 uur, inloop vanaf 9.45
Zonda­gen: 9 – 16 uur, inloop vanaf 8.45
Loca­tieLange Geer 44A
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 10
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 495 incl. BTW