Privacybeleid

Inkt­wit verwerkt persoons­ge­ge­vens wanneer u deze bij het invul­len van het contact- of inschrij­vings­for­mu­lier op deze website aan Inkt­wit verstrekt. Inkt­wit kan de volgende persoons­ge­ge­vens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e‑mailadres

- Uw IP-adres

 

Inkt­wit verwerkt uw persoons­ge­ge­vens om tele­fo­nisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schrif­te­lijk (per e‑mail en/of per post) te kunnen bena­de­ren. Daar­naast kan Inkt­wit uw persoons­ge­ge­vens gebrui­ken in het kader van het uitvoe­ren van een met u geslo­ten over­een­komst van opdracht. Inkt­wit bewaart uw persoons­ge­ge­vens niet langer dan nodig is om de doelen te reali­se­ren waar­voor uw gege­vens worden verza­meld. Uw gege­vens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen over­een­komst met u tot stand komt. U heeft het recht om uw persoons­ge­ge­vens in te zien, te corri­ge­ren of te verwij­de­ren. U kunt een verzoek tot inzage, correc­tie of verwij­de­ring sturen via het contact­for­mu­lier. Inkt­wit zal zo snel moge­lijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u zich opgeeft voor de nieuws­brief wordt deze niet vaker dan eens per twee weken verstuurd; u kunt zich op ieder moment afmel­den. Als u niet langer van de dien­sten van Inkt­wit gebruik maakt, worden uw gege­vens niet langer dan een jaar bewaard. Inkt­wit verstrekt uw persoons­ge­ge­vens niet aan derden.

 

Trac­king cookies

Inkt­wit maakt geen gebruik van trac­king cookies, omdat we het belang­rijk vinden dat u zich op deze website vrij kunt bewegen.

 

Inkt­wit neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt passende maat­re­ge­len om misbruik, verlies, onbe­voegde toegang, onge­wenste open­baar­ma­king en onge­oor­loofde wijzi­ging tegen te gaan. De website van Inkt­wit maakt gebruik van een betrouw­baar SSL Certi­fi­caat zodat uw persoons­ge­ge­vens versleu­teld naar onze website verstuurd worden. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aanwij­zin­gen zijn van misbruik, of indien u meer infor­ma­tie wenst over de bevei­li­ging van door Inkt­wit verza­melde persoons­ge­ge­vens, neem dan contact met Inkt­wit op via het contact­for­mu­lier. https://inktwit.nl is een website van Inkt­wit. Inkt­wit is als volgt te bereiken:

 

Rotter­dam­se­weg 122

2628 AP Delft

Kamer van Koop­han­del: 60317566

Tele­foon: 06–12 35 84 15