Pri­va­cy­be­leid

Inkt­wit ver­werkt per­soons­ge­ge­vens wan­neer u deze bij het invul­len van het con­tact- of inschrij­vings­for­mu­lier op deze web­site aan Inkt­wit ver­strekt. Inkt­wit kan de vol­gende per­soons­ge­ge­vens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e‑mailadres

- Uw IP-adres

 

Inkt­wit ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens om tele­fo­nisch con­tact met u op te kun­nen nemen als u daar om ver­zoekt, en/of om u schrif­te­lijk (per e‑mail en/of per post) te kun­nen bena­de­ren. Daar­naast kan Inkt­wit uw per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken in het kader van het uit­voe­ren van een met u geslo­ten over­een­komst van opdracht. Inkt­wit bewaart uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor uw gege­vens wor­den ver­za­meld. Uw gege­vens wor­den niet lan­ger dan een jaar bewaard indien er geen over­een­komst met u tot stand komt. U heeft het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. U kunt een ver­zoek tot inzage, cor­rec­tie of ver­wij­de­ring stu­ren via het con­tact­for­mu­lier. Inkt­wit zal zo snel moge­lijk, maar bin­nen vier weken, op uw ver­zoek reageren.

 

Als u zich opgeeft voor de nieuws­brief wordt deze niet vaker dan eens per twee weken ver­stuurd; u kunt zich op ieder moment afmel­den. Als u niet lan­ger van de dien­sten van Inkt­wit gebruik maakt, wor­den uw gege­vens niet lan­ger dan een jaar bewaard. Inkt­wit ver­strekt uw per­soons­ge­ge­vens niet aan derden.

 

Trac­king cookies

Inkt­wit maakt geen gebruik van trac­king coo­kies, omdat we het belang­rijk vin­den dat u zich op deze web­site vrij kunt bewegen.

 

Inkt­wit neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sende maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voegde toe­gang, onge­wenste open­baar­ma­king en onge­oor­loofde wij­zi­ging tegen te gaan. De web­site van Inkt­wit maakt gebruik van een betrouw­baar SSL Cer­ti­fi­caat zodat uw per­soons­ge­ge­vens ver­sleu­teld naar onze web­site ver­stuurd wor­den. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, of indien u meer infor­ma­tie wenst over de bevei­li­ging van door Inkt­wit ver­za­melde per­soons­ge­ge­vens, neem dan con­tact met Inkt­wit op via het con­tact­for­mu­lier. https://inktwit.nl is een web­site van Inkt­wit. Inkt­wit is als volgt te bereiken:

 

Rot­ter­dam­se­weg 122

2628 AP Delft

Kamer van Koop­han­del: 60317566

Tele­foon: 06–12 35 84 15