Wie ben ik?

Het won­der­baar­lijke feit dat je een lijn op een papier kan zet­ten en dat dat dan iets wordt, heb ik altijd al erg leuk gevon­den. Van een grap­pig klein teke­nin­ge­tje tot een ont­roe­rend mooie ets van Rem­brandt, het begint alle­maal met een lijn (of een kleur, of een vorm). Maar dat je teke­nen ook seri­eus kan nemen als beroep, dat drong pas erg laat tot me door. Het voor­deel daar­van is dat ik me op aller­lei gebie­den heb ont­wik­keld, voor­dat ik me meer op teke­nen ging rich­ten. Ik heb bij­voor­beeld film gestu­deerd, heb me veel bezig­ge­hou­den met sto­ry­board en span­nings­op­bouw en ben video-edi­tor geweest. Ik ben bevoegd kunst­do­cent; ik heb audio­vi­su­ele les­sen gege­ven aan MBO stu­den­ten, en kunst­les­sen aan mid­del­bare school en basis­school­leer­lin­gen. Ik coach met veel ple­zier jon­ge­ren en ik heb vorig jaar mijn mas­ter illu­stra­tie afgerond.

Illu­stra­tie is wat ik het aller­leuk­ste vind; het illu­stre­ren van kinder­boeken is een mooie manier om je met alle aspec­ten van teke­nen en schil­de­ren bezig te hou­den, en ook een ver­haal te ver­tel­len met je illu­stra­tie. Een mooie wis­sel­wer­king tus­sen woord en teke­ning, daar kan ik hele­maal van ople­ven! Maar ik vind het ook belang­rijk om andere kunst­vor­men te blij­ven onder­zoe­ken, bij­voor­beeld film, of teke­nen naar de waar­ne­ming, of kij­ken naar de geschie­de­nis van kunst en je ver­won­de­ren over hoe men­sen zich door de tijd heen ontwikkelen.

 

De rode lijn is in ieder geval: kunst, inspi­rend onder­wijs, en de ont­wik­ke­ling van men­sen. Ik help men­sen graag hun cre­a­ti­vi­teit en vaar­dig­he­den te ont­wik­ke­len met veel ple­zier, aan­dacht en speels­heid. Daar­bij bied ik veel ver­schil­lende soor­ten mate­ri­a­len en tech­nie­ken aan, want dat zijn ten­slotte de tools waar­mee je het moet doen; een stukje houts­kool geeft weer heel andere moge­lijk­he­den dan een pas­tel­pot­lood, of aqua­rel­verf, of gou­a­che, of inkt… 

Illu­stra­tie is wat ik het aller­leuk­ste vind; het illu­stre­ren van kinder­boeken is een mooie manier om je met alle aspec­ten van teke­nen en schil­de­ren bezig te hou­den, en ook een ver­haal te ver­tel­len met je illu­stra­tie. Een mooie wis­sel­wer­king tus­sen woord en teke­ning, daar kan ik hele­maal van ople­ven! Maar ik vind het ook belang­rijk om andere kunst­vor­men te blij­ven onder­zoe­ken, bij­voor­beeld film, of teke­nen naar de waar­ne­ming, of kij­ken naar de geschie­de­nis van kunst en je ver­won­de­ren over hoe men­sen zich door de tijd heen ontwikkelen.

 

De rode lijn is in ieder geval: kunst, inspi­rend onder­wijs, en de ont­wik­ke­ling van men­sen. Ik help men­sen graag hun cre­a­ti­vi­teit en vaar­dig­he­den te ont­wik­ke­len met veel ple­zier, aan­dacht en speels­heid. Daar­bij bied ik veel ver­schil­lende soor­ten mate­ri­a­len en tech­nie­ken aan, want dat zijn ten­slotte de tools waar­mee je het moet doen; een stukje houts­kool geeft weer heel andere moge­lijk­he­den dan een pas­tel­pot­lood, of aqua­rel­verf, of gou­a­che, of inkt… 

Mijn inspi­ra­tie­bron­nen: teveel om op te noe­men! Maar als ik het even bij kinder­boeken illu­stra­tie houd, dan denk ik bij­voor­beeld aan Quen­tin Blake (wat mij betreft de super­ster van illu­stra­tie), Marit Törn­qvist, Shaun Tan, Isa­bella Arse­nault, Alexis Dea­con, Jim Kay, Ernest She­pard (Win­nie de Poeh!).… Ik heb veel mooie boe­ken in mijn ate­lier staan waar je je hart aan kan opha­len. Ik hoop dat het een inspi­re­rende plek voor je kan zijn, waar je met veel ple­zier kan teke­nen, schil­de­ren en ontdekken!

Heb je een idee of een wens voor een work­shop, cur­sus of pro­ject, laat het me weten! Ik ga graag met je aan de slag.

Als je het leuk vindt kun je hier mijn eigen illu­stra­tie­werk bekijken:

www.xandraschipperheijn.nl

En ik ben ook coach:

www.coaching.xandraschipperheijn.nl