Teken Tweedaagse

De eerst­vol­gende work­shop is op 3 febru­ari 2024

“The right side of the brain doesn’t have a good sense of time and doesn’t compre­hend what is meant by “wasting time” as does the good, sensi­ble left side of the brain…The right brain seems to regard the thing as-it-is, at the present moment of the present; seeing things for what they simply are, in all of their awesome, fasci­na­ting complexity” 

“Drawing on the Right side of the Brain”, Betty Edwards

In deze twee­daagse teken je ‘naar de waar­ne­ming’ met veel aandacht en genie­tend van de schoon­heid van wat je ziet. Of je nu een tafel in perspec­tief tekent, of de scha­duw op een plant, of de glans op een appel, het begint alle­maal met kijken. Je verbin­den met wat je ziet en dan met je hand je oog volgen… Ieder­een kan het leren en het is ook nog eens heel leuk om te doen! Een heel week­end voor jou om gezel­lig samen te teke­nen en je basis­te­ken­vaar­dig­he­den aan te scher­pen. Je kan in deze work­shop altijd op je eigen niveau teke­nen, dus het maakt niet uit hoeveel teken­er­va­ring je hebt.

aandachtig tekenen
aandachtig tekenen
aandachtig tekenen

De eenvoud van teke­nen wat je voor je neus hebt, zonder oordeel en met veel plezier… Daar gaat het in deze work­shop om! We gaan stil­le­vens teke­nen, meege­no­men bloe­men, plan­ten, objec­ten, en wat ons nog meer inspi­reert in het gebouw, of buiten bij mooi weer. Je oefent verschil­lende aspec­ten van teke­nen naar de waar­ne­ming: verkor­ting, perspec­tief, scha­duw en contrast, verhou­din­gen, compo­si­tie, oog-hand coör­di­na­tie, etc. Dit zijn teken­vaar­dig­he­den die je ook heel goed kunt gebrui­ken als basis­vaar­dig­he­den voor Kinderboekenillustratie.

 

We werken met potlood, aqua­rel­pot­lood, aqua­rel­verf, houts­kool en inkt. Mate­ri­aal is inbe­gre­pen, maar eigen favo­riet mate­ri­aal meene­men is natuur­lijk ook moge­lijk. De inspi­ra­tie­bron­nen voor deze cursus zijn o.a. Betty Edwards, Danny Gregory, Andrew Wyeth, Song Hyun Sook, Rembrandt, Luc Tuymans en Gior­gio Morandi.

Erva­ring van een deelnemer:

De cursus ‘Aandach­tig Teke­nen’ was voor mij een heer­lijk rust­punt in de week: even alleen met teke­nen bezig zijn, met prach­tige mate­ri­a­len, in een fijn atelier onder bege­lei­ding van een kundig docent. Xandra liet ons erva­ren hoe het was om anders te kijken naar voor­wer­pen (alleen naar de scha­duw kijken bv), of om anders te teke­nen (bv met je linker­hand). Ook probeer­den we aller­lei tech­nie­ken en konden we aange­ven wat we graag nog wilden leren. Wat ik zelf heel pret­tig vond, was dat het niet belang­rijk was of je goed kon teke­nen, het ging om het teke­nen zelf. We keken naar de bijzon­dere dingen die opvie­len in elkaars werk en onder­tus­sen groei­den je vaar­dig­he­den vanzelf met de tips en tech­nie­ken en gewoon door te ‘doen’.

Yvonne

Giorgio Morandi

Luc Tuymans

cursus aandachtig tekenen

Rembrandt

Data3 en 4 febru­ari 2024 (zater­dag en zondag)

Deze work­shop is helaas afge­last door te weinig inschrij­vin­gen + fami­lie omstan­dig­he­den. Nieuwe data volgen, leuk als je me laat weten als je belang­stel­ling hebt voor deze tweedaagse!
Tijd10 – 16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchZou je zelf lunch willen meene­men? Ik zorg voor koffie, thee, fruit, lekkers en biolo­gi­sche cup-a-soup bij de lunch voor wie wil
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 195 (incl. BTW)