Fami­lie­work­shop pen en inkt

In deze work­shop gaan ouder en kind (of oma en klein­kind, oom en neefje enz.) voor elkaar een ‘kleur­plaat’ teke­nen met pen en inkt. Deze kleu­ren we in met aqua­rel­verf. Quen­tin Blake (speelse, bewe­ge­lijke, ‘spon­tane’ illu­stra­ties), Ernest She­pard (speelse pen­te­ke­nin­gen met veel arce­rin­gen) en Bar­bara Firth (zachte, sfeer­volle illu­stra­ties) zijn onze inspi­ra­tie­bron­nen. Aan het einde heeft ieder­een een leuke illu­stra­tie af, waarin onbe­van­gen­heid en erva­ring samen­ko­men. Een leuke gele­gen­heid om in een rus­tige, ont­span­nen en speelse sfeer samen met je kind te oefe­nen met illu­stra­tie. En te genie­ten van jul­lie cre­a­ti­vi­teit! Deze work­shop is geschikt voor ieder­een die van teke­nen houdt, niveau is niet belang­rijk. We wer­ken met één vol­was­sene op één kind. Mini­male leef­tijd kind: 7 jaar.

Familie workshop

Bar­bara Firth

familieworkshop

Quen­tin Blake

Familie workshop

Ernest She­pard

Data en tijden

DataDon­der­dag 18 mei (Hemel­vaarts­dag)
Tijd13.00–16.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 10 (5 duo’s)
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 65 incl.BTW per duo

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!