Kerst­kaar­ten a la Jon Klassen

De eerst­vol­gende work­shop is op 12 november

Jon Klas­sen met zijn droge humor en die­ren die neu­traal of lich­te­lijk cynisch in de camera kij­ken – wat is een betere inspi­ra­tie­bron voor een grap­pige kerst­kaart? In deze korte work­shop leer je de vorm van een dier te abstra­he­ren en met sja­bloon­tech­niek dat dier met een sfeer­volle ach­ter­grond te com­bi­ne­ren. En onder­tus­sen werk je aan je eigen ont­werp voor een kerst­kaart die aan het einde van de dag af is, om op te stu­ren of neer te zet­ten – of om in te scan­nen en te laten prin­ten. Het uit­gangs­punt is wer­ken met cre­a­ti­vi­teit en ple­zier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn ate­lier heb ik boe­ken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de don­kere dagen mee in te gaan!

kerstkaart a la Jon Klassen

Jon Klas­sen

kerstkaarten a la Jon Klassen

Jon Klas­sen

Kerstkaarten a la Jon Klassen

Jon Klas­sen

Data en tijden

DataZater­dag 12 november
Er is nog één plek beschik­baar voor deze work­shop. Of meld je via het con­tact­for­mu­lier aan voor de nieuws­brief en blijf op de hoogte van nieuwe Jon Klas­sen workshops! 
Tijd11.00–15 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
LunchZou je zelf lunch wil­len meenemen?
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 65

Neem gerust con­tact op als je ideeën of wen­sen hebt voor een cur­sus op een ander tijd­stip, bij vol­doende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!