Lam­me­tjes a la Axel Scheffler

De eerst­vol­gende work­shop is op 8 april

Ieder­een kent Axel Schef­fler wel van de Gruf­falo – grap­pige per­so­na­ges met grote, ronde, licht hys­te­ri­sche ogen die eigen­wijs door het leven gaan. Dit is onze inspi­ra­tie­bron voor deze work­shop! Lam­me­tjes, paas­haas­jes, kui­ken­tjes, wat je maar wil om de lente in te lui­den en er staart er altijd wel één uit­da­gend ‘in de camera’… Een vro­lijke work­shop voor ieder­een die van teke­nen en illu­stre­ren houdt; je teken­ni­veau is niet belang­rijk, je kunt op je eigen niveau werken.

Het uit­gangs­punt is wer­ken met cre­a­ti­vi­teit en ple­zier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn ate­lier heb ik boe­ken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de don­kere dagen mee in te gaan!
Het uit­gangs­punt is wer­ken met cre­a­ti­vi­teit en ple­zier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn ate­lier heb ik boe­ken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de don­kere dagen mee in te gaan!
workshop

Axel Schef­fler

workshop

Axel Schef­fler

workshop

Axel Schef­fler

Zijn tech­niek: Axel Schef­fler maakt veel pot­lood­schet­sen waar­van hij er één kiest om met een lightbox over te trek­ken op aqua­rel­pa­pier. Hij tekent de lij­nen met pen en inkt, kleurt in met eco­line en geeft accen­ten met kleur­pot­lood en witte plak­kaat­verf. Deze tech­niek gaan we oefe­nen en we kij­ken ook hoe je een grap­pige com­po­si­tie kan maken met jouw lente per­so­na­ges. Aan het eind van de dag heb je je illu­stra­tie af!

Data en tijden

DataZater­dag 8 april
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
LunchZou je zelf lunch wil­len mee­ne­men? Ik zorg voor kof­fie, thee, lek­kers, fruit en bio­lo­gi­sche cup-a-soup
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 95 incl.BTW