Quentin Blake Driedaagse

Speci­ale drie­daagse editie op 25/26/27 okto­ber 2024!

Quen­tin Blake, de mees­ter van het ‘spon­tane teke­nen’ met pen en inkt, is onze inspi­ra­tie­bron voor deze drie­daagse, een speci­ale editie van de veel­ge­vraagde twee­daagse work­shop. Ik orga­ni­seer deze drie­daagse om nog dieper met jullie in te kunnen gaan op het inte­gre­ren van deze spon­tane manier van teke­nen in je eigen stijl. 

Je leert hoe je met pen, inkt, aqua­rel­verf en lightbox een illu­stra­tie maakt in een losse stijl. De eerste dag bestu­de­ren we zijn bekende kinder­boe­ken­te­ke­nin­gen en maak je een eigen illu­stra­tie waarin vrolijk­heid en speels­heid centraal staat. De tweede dag bestu­de­ren we zijn wat minder bekende werk, prach­tige illu­stra­ties die hij voor expo­si­ties en boeken voor volwas­se­nen maakte. Je maakt een eigen illu­stra­tie waarin de diepe mense­lijk­heid en maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid die uit deze werken spreekt, je inspi­ra­tie­bron is. De eerste dag werken we met een gewone kroon­tjes­pen, de tweede dag met riet­pen­nen en bamboe­pen­nen. Op de derde dag inte­greer je wat je hebt geleerd in een illu­stra­tie waarin je jouw eigen­heid kan uitdruk­ken met behulp van de geleerde technieken.

Quentin Blake

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Het uitgangs­punt van de work­shop is werken met plezier en crea­ti­vi­teit. Je teken­ni­veau is niet belang­rijk; als het je aanspreekt om drie dagen lang in Quen­tin Blake en illu­stre­ren te duiken en te oefe­nen met het losla­ten van je perfec­ti­o­nisme, dan is deze work­shop iets voor jou! Ik heb in mijn atelier veel voor­beel­den en boeken van Quen­tin Blake en we gaan video’s bekij­ken waarin je kan zien hoe hij werkt. Elkaar inspi­re­ren en opbou­wende feed­back geven in een gezel­lige sfeer is ook een belang­rijk onder­deel van de work­shop. Kortom, samen genie­ten van het prach­tige werk van deze illu­stra­tor en heel veel leren en oefe­nen, terwijl je drie dagen lang het gewone leven achter je kan laten en genie­ten van de mooie stad Delft. Wat je gaat leren: het teke­nen van de leven­dig­heid van een bewe­ging of gebaar en je verbin­den met de drijf­veer van je personage.

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Quentin Blake

Wat biedt deze work­shop jou:

 • Een boost voor je crea­ti­vi­teit en inzicht in je crea­tieve proces
 • Inzicht in het ‘inner­lijk gebaar’ van je personages
 • Veel aandacht voor je proces in een kleine groep
 • Oefe­nen met pen en inkt en aquarel
 • Leren werken met bamboe- of rietpen
 • Het plezier van werken met een lightbox
 • Profes­si­o­nele bege­lei­ding van een illustrator/coach/kunstdocent/fervente Quen­tin Blake fan
 • Een plek om drie dagen onge­stoord crea­tief bezig te zijn: in een groot atelier in het mooie centrum van Delft
 • Mooi illu­stra­tie mate­ri­aal en een bibli­o­theek vol inspi­re­rende kinder­boe­ken om je aan te laven
 • En vooral veel onge­dwon­gen tekenplezier…
cupid en psyche Quentin Blake

Studie naar Quentin Blake’s Matilda

QB magical tales

QB illustratie uit ‘Magical Tales’

QB sad book

QB illustratie uit ‘Sad Book’ van Michael Rosen

Waarom zou je de drie­daagse doen in plaats van de tweedaagse?

 • Als je het leuk vindt mij te helpen mijn illu­stra­tie­reis naar Enge­land waar te maken; deze speci­ale editie helpt mij om die reis te finan­cie­ren. Ik ga 27 tm 30 september aan de slag met Dorien Brou­wers en Mark Jans­sen en tijdens de drie­daagse laat ik jullie graag zien wat ik heb geleerd. Wat ik als belang­rijk­ste essen­tie uit mijn pren­ten­boekon­der­zoek meeneem, zal ik verwer­ken in een oefe­ning voor jullie op de derde dag.
 • Als je verdie­ping zoekt voor je eigen stijl: in de drie­daagse is meer tijd om de speels­heid en diepe mense­lijk­heid die Quen­tin Blake weet te vangen, te inte­gre­ren in jouw eigen manier van illustreren
 • Werken in een klei­nere groep

Erva­rin­gen van deelnemers:

‘Ik raad ieder­een deze work­shop aan! Het maakt niet uit of je een begin­ner of meer erva­ren teke­naar bent. Xandra reikt ieder­een manie­ren aan om je op weg te helpen en daagt je uit om nieuwe dingen te probe­ren, met verras­sende ontdek­kin­gen en resul­ta­ten als gevolg. Behalve leer­zame, inspi­re­rende en inten­sieve twee dagen waren het tege­lijk ook heer­lijke ontspan­nen dagen in een rustige en warme sfeer in een fijne ruimte met leuke mede-cursis­ten. Twee dagen alle tijd en ruimte om te cree­ë­ren, wat een voor­recht! Heel leuk en inspi­re­rend ook om te zien hoe en wat de ande­ren maken. Ik heb echt veel geleerd en ben heel blij met mijn illu­stra­tie die nu in een mooie lijst in mijn kamer hangt.’

Simone

‘Ik voelde me meteen op mijn gemak bij Xandra in het atelier. Ze heeft een fijne ruimte met veel licht en over­zicht waar ik op een ontspan­nen manier werd uitge­daagd om uit mijn comfort­zone te stap­pen en lekker aan de slag te gaan op de ‘Quen­tin Blake-manier’. Het 2‑daagse programma was logisch opge­bouwd, er was genoeg tijd voor elk speci­fiek onder­deel en ook was er ruimte voor flexi­bi­li­teit en verdie­ping. Verder was het cursus- en teken­ma­te­ri­aal prima verzorgd en vond ik het reflec­te­ren op elkaars werk erg waar­de­vol. Ik zou deze work­shop zeker aanraden!’

Anne­ma­rie

‘Ik heb met veel plezier de Quen­tin Blake twee­daagse gevolgd. Quen­tin Blake gumt niet uit maar tekent iets vaak en pikt de versie eruit die hem het meest bevalt. Voor mij als actieve gummer was het een span­nende oefe­ning om meer uit de losse pols te teke­nen en wel te zien wat daar­uit kwam. Daar begon­nen we al mee bij de kennis­ma­king: door te teke­nen wat de ander over zich­zelf vertelde, was je al vanaf het begin van de work­shop gezel­lig met de ande­ren met teke­nen bezig. Xandra neemt je persoon­lijke leer­wen­sen mee, dat was ook erg fijn!’

Josée

“Aan de hand van de stijl van Quin­tin Blake een week­end aan het werk was erg leuk! De cursus was afwis­se­lend. Uitleg over illu­stre­ren in het alge­meen en Blake in het bijzon­der, aange­vuld met een assor­ti­ment boeken, tekst en uitleg van ook andere illu­stra­to­ren. Pret­tige afwis­se­ling van snelle opdrach­ten en grotere opdrach­ten waar langer de tijd voor was. Indi­vi­du­eel vond ik Xandra aanslui­ten bij ieders niveau, zowel eerlijk kritisch als posi­tief en meeden­kend in het persoon­lijk leer­pro­ces. Het delen van het werk was zowel lastig als leuk. Ik vond het fijn me een week­end onder te dompe­len en mezelf de tijd te geven te concen­tre­ren op ‘illu­stra­tie­groei’.”

Karen

Data en tijden

Data25/26/27 okto­ber 2024
TijdVrij­dag: 10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur).

Zater­dag: 9.30 – 17 uur (inloop vanaf 9.15).

Zondag: 9.30 – 16 uur
(inloop vanaf 9.15).
Maal­tij­den en overnachtingMaal­tij­den en over­nach­ting zijn op eigen gele­gen­heid. Voor koffie, thee, fruit en lekkers wordt gezorgd.
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 10
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 395 incl. 21% BTW