Quen­tin Blake Tweedaagse

De eerst­vol­gende work­shop is op 8 juli 2023

Quen­tin Blake, de mees­ter van het ‘spon­tane teke­nen’ met pen en inkt, is onze inspi­ra­tie­bron voor deze twee­daagse. Je leert hoe je met pen, inkt, aqua­rel­verf en lightbox een illu­stra­tie maakt in een losse stijl. De eer­ste dag bestu­de­ren we zijn bekende kin­der­boe­ken­te­ke­nin­gen en maak je een eigen illu­stra­tie waarin vro­lijk­heid en speels­heid cen­traal staat. De tweede dag bestu­de­ren we zijn wat min­der bekende werk, prach­tige illu­stra­ties die hij voor expo­si­ties en boe­ken voor vol­was­se­nen maakte. Je maakt een eigen illu­stra­tie waarin de diepe men­se­lijk­heid en maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid die uit deze wer­ken spreekt, je inspi­ra­tie­bron is. De eer­ste dag wer­ken we met een gewone kroon­tjes­pen, de tweede dag met riet­pen­nen en bamboepennen.

Quen­tin Blake

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Het uit­gangs­punt van de work­shop is wer­ken met ple­zier en cre­a­ti­vi­teit. Je teken­ni­veau is niet belang­rijk; als het je aan­spreekt om wat die­per in Quen­tin Blake en illu­stre­ren ’te dui­ken’ dan is deze work­shop iets voor jou! Ik heb in mijn ate­lier veel voor­beel­den en boe­ken van Quen­tin Blake en we gaan video’s bekij­ken waarin je kan zien hoe hij werkt. Elkaar inspi­re­ren en opbou­wende feed­back geven in een gezel­lige sfeer is ook een belang­rijk onder­deel van de work­shop. Kortom, samen genie­ten van het prach­tige werk van deze illu­stra­tor en heel veel leren en oefe­nen in het los­la­ten van per­fec­ti­o­nisme. Want dat is wat je van Quen­tin Blake kan leren: het gaat niet om een per­fecte teke­ning, maar om het van­gen van de leven­dig­heid van een bewe­ging of gebaar.

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Quen­tin Blake

Wat biedt deze work­shop jou:

  • Een fees­te­lijke en cre­a­tieve start van je zomervakantie
  • Veel aan­dacht voor jouw pro­ces in een kleine groep
  • Oefe­nen met pen en inkt en aquarel
  • Leren nog los­ser te wer­ken met bam­boe- of rietpen
  • Het ple­zier van wer­ken met een lightbox
  • Pro­fes­si­o­nele bege­lei­ding van een illustrator/coach/kunstdocent/fervente Quen­tin Blake fan
  • Een plek om twee dagen onge­stoord cre­a­tief bezig te zijn: het ate­lier bij Lijm en Cul­tuur wordt door cur­sis­ten als heel pret­tig en inspi­re­rend ervaren
  • Mooi illu­stra­tie mate­ri­aal en aan het eind van de twee­daagse één a twee eind­wer­ken die je zeker in zal wil­len lijsten!
  • Maar vooral veel onge­dwon­gen tekenplezier…

Erva­rin­gen van deelnemers:

‘Ik voelde me met­een op mijn gemak bij Xan­dra in het ate­lier. Ze heeft een fijne ruimte met veel licht en over­zicht waar ik op een ont­span­nen manier werd uit­ge­daagd om uit mijn com­fort­zone te stap­pen en lek­ker aan de slag te gaan op de ‘Quen­tin Blake-manier’. Het 2‑daagse pro­gramma was logisch opge­bouwd, er was genoeg tijd voor elk spe­ci­fiek onder­deel en ook was er ruimte voor flexi­bi­li­teit en ver­die­ping. Ver­der was het cur­sus- en teken­ma­te­ri­aal prima ver­zorgd en vond ik het reflec­te­ren op elkaars werk erg waar­de­vol. Ik zou deze work­shop zeker aanraden!’

Anne­ma­rie

‘Ik heb met veel ple­zier de Quen­tin Blake twee­daagse gevolgd. Quen­tin Blake gumt niet uit maar tekent iets vaak en pikt de ver­sie eruit die hem het meest bevalt. Voor mij als actieve gum­mer was het een span­nende oefe­ning om meer uit de losse pols te teke­nen en wel te zien wat daar­uit kwam. Daar begon­nen we al mee bij de ken­nis­ma­king: door te teke­nen wat de ander over zich­zelf ver­telde, was je al vanaf het begin van de work­shop gezel­lig met de ande­ren met teke­nen bezig. Xan­dra neemt je per­soon­lijke leer­wen­sen mee, dat was ook erg fijn!’

Josée

Data en tijden

DataZaterdag/zondag 8 en 9 juli 2023
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchZou je zelf lunch wil­len mee­ne­men? Ik zorg voor kof­fie, thee, fruit, lek­kers en bio­lo­gi­sche cup-a-soup
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 195 incl.BTW