Tekenen a la Charlie Mackesy

De eerst­vol­gende work­shop is op 21 september 2024

In één dag maak je een sfeer­volle illu­stra­tie die het inlijs­ten zeker waard zal zijn, geïn­spi­reerd op het werk van Charlie Mackesy. Wil je leren met kroon­tjes­pen en inkt losjes en intu­ï­tief te werken? En met een subtiel kleu­ren­pa­let een mooie sfeer toe te voegen? Kom dan gezel­lig een dag teke­nen, schil­de­ren en experimenteren.

In ‘The Boy, the mole, the fox and the Horse’ tekent Charlie Mackesy met een zeer flexi­bele kroon­tjes­pen, waar­door er veel verschil in de dikte van de lijn is. Hij tekent alleen de grote vormen, geen details. Zijn kleur­pa­let is heel rustig, een beetje drome­rig. Hij schrijft met de hand teksten erbij, waarin de perso­na­ges met elkaar praten over het leven en hoe je daar lief­de­vol mee om kan gaan. Het levert een speels en sfeer­vol boek op, dat onze inspi­ra­tie is voor deze dag.

We gaan veel schet­sen om de perso­na­ges uit te werken met simpele vormen en ze in een land­schap te zetten. Er zijn veel voor­beel­den beschik­baar dus je hoeft niet het hele wiel zelf uit te vinden! Plezier staat voorop, het maakt niet uit wat je teken­ni­veau is. Je oefent met flexi­bele kroon­tjes­pen en inkt losse lijnen te teke­nen en met aqua­rel­tech­nie­ken atmos­feer te creë­ren. Aan het eind van de dag heb je je illu­stra­tie af!

Erva­rin­gen van deelnemers:

‘Toen we het atelier binnen­kwa­men waren de tafels mooi verzorgd met goede mate­ri­a­len, cursus­ma­te­ri­aal, fruit en lekkers. We voel­den ons in een snoep­win­kel van teken­ma­te­ri­a­len. Xandra bouwt de les goed op met gede­gen erva­ring van jaren lesge­ven. Wat het vooral bijzon­der maakt is dat ze je binnen de korte tijd helpt om jezelf crea­tief op te tillen.
Daar­door waren we alle­maal trots en vrolijk aan het einde van de cursus dag! Een aanra­der deze workshop!’

Haukje en Roos

‘Het was een ontspan­nen, inspi­re­rende cursus met nieuwe tech­nie­ken en inzich­ten die ook nog heer­lijk verzorgd was met een lekkere lunch en tussen­door­tjes. Een aanrader!’
Rachel

‘Daar waar de verplich­tin­gen van alle­dag het leven beheer­sen, is deze work­shop een zon die de wolken doet breken. Ik heb meege­daan omdat kunst mij inte­res­seert, maar het soms uitda­gend kan zijn om te begin­nen. Er heerste een pret­tige sfeer die moti­veerde om gewoon aan de slag te gaan en plezier te hebben!’

Dexter

‘Een heel fijne eendags-cursus, waar je in rela­tief korte tijd de beno­digde tech­nie­ken leert. Een goede opbouw met verschil­lende werk­vor­men en alle tijd om rustig naar de defin­tieve teke­ning toe te werken. Xandra is een erva­ren docent en daar­door uitste­kende cursus­leid­ster die voor ieder­een de tijd neemt en de juiste sfeer schept om op je eigen niveau iets moois te maken om trots op te zijn!’

Marjo­lein

‘Wat een toffe zussen­dag hadden wij bij de inspi­re­rende work­shop bij Inkt­wit. De combi­na­tie van oefe­nen, creë­ren en reflec­te­ren zorgde voor een echt dagje we-time! Onze resul­ta­ten zijn al ingelijst :)’
Meri­anka en Stefanie
Wat een trak­ta­tie: een dag onder­dom­pe­len in teke­nen als Charlie M. Een goede opbouw: kennis­ma­ken met mate­ri­a­len, ideeën vormen, niks moeten en dan: creë­ren. En dat in een onge­dwon­gen omge­ving. Aanrader.’
Simone
Leuke cursus waar­bij je in 1 dag met veel verschil­lende dingen aan de slag gaat en met een mooi werk naar huis gaat.’
Esther
tekenen a la Charlie Mackesy
Tekenen a La Charlie Mackesy
Tekenen a la Charlie Mackesy

Datum en tijd

DataZater­dag 21 september 2024

Deze work­shop is inmid­dels VOL… Als je belang­stel­ling hebt neem dan even contact op via het contact­for­mu­lier, bij voldoende belang­stel­ling orga­ni­seer ik een nieuwe datum
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchZou je zelf lunch willen meene­men? Voor koffie, thee, fruit, lekkers en biolog­siche cup-a-soup wordt gezorgd
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 12
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 95 inclu­sief BTW