Teke­nen a la Charlie Mackesy

De eerst­vol­gende work­shop is op 23 september 2023

In één dag maak je een sfeer­volle illu­stra­tie die het inlijs­ten zeker waard zal zijn, geïn­spi­reerd op het werk van Charlie Mac­kesy. Wil je leren met kroon­tjes­pen en inkt los­jes en intu­ï­tief te wer­ken? En met een sub­tiel kleu­ren­pa­let een mooie sfeer toe te voe­gen? Kom dan gezel­lig een dag teke­nen, schil­de­ren en experimenteren.

In ‘The Boy, the mole, the fox and the Horse’ tekent Charlie Mac­kesy met een zeer flexi­bele kroon­tjes­pen, waar­door er veel ver­schil in de dikte van de lijn is. Hij tekent alleen de grote vor­men, geen details. Zijn kleur­pa­let is heel rus­tig, een beetje dro­me­rig. Hij schrijft met de hand tek­sten erbij, waarin de per­so­na­ges met elkaar pra­ten over het leven en hoe je daar lief­de­vol mee om kan gaan. Het levert een speels en sfeer­vol boek op, dat onze inspi­ra­tie is voor deze dag.

We gaan veel schet­sen om de per­so­na­ges uit te wer­ken met sim­pele vor­men en ze in een land­schap te zet­ten. Er zijn veel voor­beel­den beschik­baar dus je hoeft niet het hele wiel zelf uit te vin­den! Ple­zier staat voorop, het maakt niet uit wat je teken­ni­veau is. Je oefent met flexi­bele kroon­tjes­pen en inkt losse lij­nen te teke­nen en met aqua­rel­tech­nie­ken atmos­feer te cre­ë­ren. Aan het eind van de dag heb je je illu­stra­tie af!

Erva­rin­gen van deelnemers:

‘Toen we het ate­lier bin­nen­kwa­men waren de tafels mooi ver­zorgd met goede mate­ri­a­len, cur­sus­ma­te­ri­aal, fruit en lek­kers. We voel­den ons in een snoep­win­kel van teken­ma­te­ri­a­len. Xan­dra bouwt de les goed op met gede­gen erva­ring van jaren les­ge­ven. Wat het vooral bij­zon­der maakt is dat ze je bin­nen de korte tijd helpt om jezelf cre­a­tief op te til­len.
Daar­door waren we alle­maal trots en vro­lijk aan het einde van de cur­sus dag! Een aan­ra­der deze workshop!’

Haukje en Roos

‘Het was een ont­span­nen, inspi­re­rende cur­sus met nieuwe tech­nie­ken en inzich­ten die ook nog heer­lijk ver­zorgd was met een lek­kere lunch en tus­sen­door­tjes. Een aanrader!’
Rachel

‘Daar waar de ver­plich­tin­gen van alle­dag het leven beheer­sen, is deze work­shop een zon die de wol­ken doet bre­ken. Ik heb mee­ge­daan omdat kunst mij inte­res­seert, maar het soms uit­da­gend kan zijn om te begin­nen. Er heerste een pret­tige sfeer die moti­veerde om gewoon aan de slag te gaan en ple­zier te hebben!’

Dex­ter

‘Een heel fijne een­dags-cur­sus, waar je in rela­tief korte tijd de beno­digde tech­nie­ken leert. Een goede opbouw met ver­schil­lende werk­vor­men en alle tijd om rus­tig naar de defin­tieve teke­ning toe te wer­ken. Xan­dra is een erva­ren docent en daar­door uit­ste­kende cur­sus­leid­ster die voor ieder­een de tijd neemt en de juiste sfeer schept om op je eigen niveau iets moois te maken om trots op te zijn!’

Mar­jo­lein

‘Wat een toffe zus­sen­dag had­den wij bij de inspi­re­rende work­shop bij Inkt­wit. De com­bi­na­tie van oefe­nen, cre­ë­ren en reflec­te­ren zorgde voor een echt dagje we-time! Onze resul­ta­ten zijn al ingelijst :)’
Meri­anka en Stefanie
Wat een trak­ta­tie: een dag onder­dom­pe­len in teke­nen als Charlie M. Een goede opbouw: ken­nis­ma­ken met mate­ri­a­len, ideeën vor­men, niks moe­ten en dan: cre­ë­ren. En dat in een onge­dwon­gen omge­ving. Aanrader.’
Simone
Leuke cur­sus waar­bij je in 1 dag met veel ver­schil­lende din­gen aan de slag gaat en met een mooi werk naar huis gaat.’
Esther
tekenen a la Charlie Mackesy
Tekenen a La Charlie Mackesy
Tekenen a la Charlie Mackesy

Datum en tijd

DataZater­dag 23 september 2023
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchZou je zelf lunch wil­len mee­ne­men? Voor kof­fie, thee, fruit, lek­kers en bio­log­siche cup-a-soup wordt gezorgd
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 95 inclu­sief BTW